Почетна страница

Најаве и вести

О нама

Документи

Локални СЕС

Прописи

Статистика

Фотогалерија

Линкови

Архива

Добро дошли на званичан сајт Покрајинског социјално - економског савета!

 

НОВИ САД,  27. 3. 2019. ГОДИНЕ
ОДРЖАНА 14. СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

У среду, 27. марта 2019. године, у Скупштини АП Војводине, одржана је 14. седница Покрајинског социјално-економског савета. Седницом је председавао Иван Ђоковић, председавајући Савета, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам.
Станко Крстин, председник Уније послодаваца Војводине презентовао је Извештај УПВ о активностима Канцеларије за предузетништво у 2018. години, која је формирана са циљем пружања правно-техничке и саветодавне помоћи предузетницима на територији АП Војводине, а чији рад се, уз подршку Покрајинске владе, финасира преко Покрајинског социјално-економског савета, Поред сарадње са бројним привредним и образовним институцијама, медијских наступа, учешћа на бројним домаћим и међународним пројектима и одржавања едукативних радионица, активности Канцеларије за предузетништво у 2018. години биле су усмерене и на подстицање: женског предузетништва, еколошки одрживог пословањa, помоћи при запошљавању лица са посебним потребама, оснивања удружења послодаваца на локалном нивоу и др. Извештај о раду Канцеларије за предузетништво у 2018. години усвојен је консензусом, уз оцену да у наредном периоду треба даље јачати укупне капацитете Уније послодаваца Војводине, како би одговорила свим захтевима и потребама привредника на територији Војводине.
Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, упознао је чланове Савета са садржајем Покрајинског акционог плана запошљавања за 2019. годину, који је усвојила Покрајинска влада, а који је припремио Покрајински секретаријат за привреду и туризам у сарадњи са Покрајинском службом за запошљавање и уз учешће социјалних партнера и других релевантних институција. За реализацију Акционог плана запошљавања у 2019. години у Буџету АП Војводине обезбеђено је укупно 88 милиона и 800 хиљада динара, и то 30 милона за самозапошљавање, 48 милиона за запошљавање незапослених лица и 10 милиона и 800 хиљада динара за јавне радове. Акценат у самозапошљавању у 2019. години дат је на високообразовану категорију кадрова, са стеченом лиценцом за обављање одређене делатности (адвокати, лекари, инжењери, архитекте и др) где се додељују бесповратна средства у висини од 512.000 динара. По 325.000 динара, предвиђено је за самозапошљавање започињањем самосталне делатности за занатске радње, трговине, производне делатности. За новоотворено радно место код послодавца биће пружена подршка у износу од 187.500 динара. Конкурсним условима, чије расписивање ускоро следи, биће нарочито стимулисане угрожене и осетљиве групе становништва, као и млађи људи са миграционом тенденцијом, како би остали у земљи и ту развијали своју делатност.
У наставку седнице, Иван Ђоковић је представио је мере за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама на територији АП Војводине за финансирање или суфинансирање оснивања и унапређења рада локалних социјално-економских савета, које Покрајински секретаријат за привреду и туризам планира да реализује у 2019. години. Средства која ће путем јавног конкурса бити додељена локалним самоуправама на територији АП Војводине намењена су за финансирање годишње бруто зараде секретара локалног социјално-економског савета, односно лица које ће обављати стручно-административне и техничке послове у савету, као и за покриће трошкова текућег пословања савета (режијски трошкови, трошкови закупа пословног простора, канцеларијски и потрошни материјал, израда интернет странице и сл.). По објављивању Конкурса, покрајински секретар за привреду и туризам Иван Ђоковић, одржаће састанак са градоначелницима и председницима општина на територији АП Војводине, са циљем упознавања о значају и улози трипартитног социјалног дијалога на локалном нивоу, о делокругу рада и поступку оснивања социјално-економских савета у градовима и општинама, као и са условима конкурса и потребном конкурсном документацијом.
На основу договора постигнутог на заједничкој седници Републичког и Покрајинског социјално-економског савета, одржаној 14. децембра 2018. године, на сваку седницу Социјално-економског савета Републике позива се председавајући ПСЕС-а, као гост. Циљ присуства представника ПСЕС-а на седницама СЕС Републике је успостављање ефикасније међусобне информисаности о раду два савета и унапређење сарадње. Сходно договору, Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине укратко је информисао присутне о свом учешћу у раду 86. седнице Социјално-економског савета РС, Иван Ђоковић, покрајински секретар за привреду и туризам о присуству на 87. седници, а Милојица Живковић, председник Покрајинског одбора УГС „Независност“ о присуству на 88. седници СЕС-а Републике. На основу добијених информација Покрајински социјално-економски савет оценио је да је рад Социјално економског савета РС на веома високом нивоу, како по динамици рада, присуству чланова седницама, тако и по реализацији питања из делокруга рада, посебно у вези са давањем мишљења на нацрте закона, подзаконске акте, стратегије, програме и друге документе из надлежности Владе и Скупштине Републике Србије.
Након разматрања Извештаја о присуству чланова и заменика чланова на седницама ПСЕС у 2018. години, закључено је да Покрајинска влада, односно надлежни покрајински секретаријати, нацрте, односно предлоге одлука по питањима везаним за материјални и социјални положај запослених, послодаваца и укупног грађанства, пре доношења, треба да упуте Покрајинском социјално-економском савету ради разматрања и заузимања ставова, како је предвиђено законом и споразумом о оснивању ПСЕС-а. Такође, за ефикаснији и делотворнији рад ПСЕС-а врло је значајно да седницама присуствују покрајински секретари, који ће образлагати предложене одлуке, мере и решења из својих надлежности и са социјалним партнерима водити суштински трипартитни социјални дијалог, до постизања консензуса.
Станко Крстин изнео је проблем услова конкурса за пројекте на које могу да аплицирају удружења послодаваца и синдикати, али и неке друге организације цивилног друштва. Наиме, као један од конкурсних услова захтева се њихов упис у регистар при Агенцији за привредне регистре. То је немогуће обезбедити јер се упис ових организација врши у регистре при Министарству рада, односно код других надлежних органа, у складу са законом. Због тога се пријаве на конкурсе одбацују и остаје се без средстава. Зато је са седнице упућен апел свим институцијама (домаћим, међународним и иностраним) које расписују конкурсе на које могу да аплицирају удружења послодаваца, синдикати и друге организације цивилног друштва да користе формулацију „да је организација регистрована у складу са законом којим се уређује упис у регистар привредних субјеката или другим законом на основу кога извршен врши упис организације у регистар код надлежног органа“.
На седници су консензусом усвојени Оријентациони план рада ПСЕС-а за 2019. гиодину, Извештај о раду ПСЕС за 2018. годину и Извештај о материјално - финансијском пословању Савета за 2018. годину.

Служба ПСЕС


Инђија, 14. јануар 2019. године
ОДРЖАНА СЕДНИЦА СЕС СТАРА ПАЗОВА


У Старој Пазови је дана  28. Фебруара  2019. године одржана 29. седница Социјално-економског савета општине Стара Пазова.
Седница је одржана у великој сали Беле зграде са почетком у 12,00 часова, када је одржана и седница Привредног савета општине Стара Пазова.
На седници  је извршена презентација и промоција Јавних позива и активних мера политике запошљавања садржаних у Националном Акционом плану запошљавања за 2019. годину, коју су презентовали представници Националне службе за запошљавање  и Покрајинске службе за запошљавање АП Војводине.
Испред општине Стара Пазова и Локалног савета за запошљавање општине Стара Пазова извршена је презентација и промоција програма и мера активне политике запошљавања саджаних у Локалном акционом плану запошљавања општине Стара Пазова за 2019. годину.
Будући да је у раду СЕС-а општине Стара Пазова за 2019. годину планирано разматрање питања запошљавања на локалном нивоу, то су овом приликом чланови СЕС-а имали могућност да учествују  и  буду информисани о стању незапослености на локалном тржишту рада и мерама које су предвиђене и реализују се у циљу смањења незапослености и повећања запослености предвиђеним мерама активне политике запошљавања на републичком и локалном нивоу.

Секретар СЕС-а: Миленко Вучиновић с.р. 

Председавајући СЕС-а: Раде Ерцег с.р.


Инђија, 14. јануар 2019. године
ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА


Након закључивања Споразума о оснивању Социјално-економског савета Општине Инђија 12. октобра 2018. године и уписа овог савета у Регистар, 14. јануара 2019. године оджана је прва, конститутивна седница Социјално-економског савета општине Инђија.
За председавајућег Социјално - економског савета изабаран је Владимир Гак - председник општине Инђија, а за заменика председавајућег изабран је Драган Крзнарић - председник Савеза самосталних синдиката општине Инђија.
Такође, усвојон је и Пословник о раду Социјално - економског савета општине Инђија.

Чланови Социјално - еконосмког савета општине Инђија су:
- Владимир Гак - Општина Инђија,
- Александар Банић - Општина Инђија,
- Милан Радуљица - Општина Инђија,
- Здравко Мрђа - Унија послодаваца Србије - Послодавци Инђије,
- Бранислав Радуљица - Унија послодаваца Србије - Послодавци Инђије,
- Миљан Томаш - Унија послодаваца Србије - Послодавци Инђије,
- Драган Крзнарић - Савез самосталних синдиката општине Инђија,
- Далиборка Гогић - Савез самосталних синдиката општине Инђија,
- Борислав Стојановић - Савез самосталних синдиката општине Инђија.


НОВИ САД,  14. 12. 2018. ГОДИНЕ
Конференција: "У СУСРЕТ ПРОБЛЕМИМА ЗАПОСЛЕНИХ И ТРЖИШТЕ РАДА"


НОВИ САД,  14. 12. 2018. ГОДИНЕ
ОДРЖАНА ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО - ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

На иницијативу Покрајинског социјално-економског савета, а по закључку Социјално-економског савета Републике Србије одржана је заједничка седница два савета у Новом Саду, 14. децембра 2018. године.
На заједничкој седници је министар финансија РС Синиша Мали презентовао Програм економских реформи, истакавши да се ради о најзначајнијем стратешком документу у економском дијалогу са Европском комисијом и државама чланицама ЕУ, који ће Влада РС спроводити у наредне три године. Из тог разлога, оценио је као врло значајно, да се кроз трипартитни социјални дијалог на Социјално-економском савету, дође до консензуса о предложеним реформским мерама.

Дискутујући у име ПСЕС Иван Ђоковић, председавајући,  истакао је да ПСЕС у основи подржава презентовани Програм, али сматра да би у јавне консултације о нацрту Програма требало укључити све социјално-економске савете, од локалних, преко Покрајинског до  СЕС-а Републике, како би усвојени документ био опште прихваћен, као својеврсни социјални пакт, а да је Покрајински СЕС спреман да да конструктивне предлоге и сугестије; да у делу структурних реформи који се односи на образовање треба предвидети мере које ће бити у функцији задржавања, пре свега младих, у земљи, што је и тема предстојеће Конференције ПСЕС; посебну пажњу треба посветити буџетској подршци развоју туристичке привреде; да је микро предузетништво развојни потенцијал и да га треба подстицати, између осталог, доношењем и lex specialisa, како не би потпадало под опште прописе; да треба што пре донети Закон о социјалном предузетништву, који би обухватио и женско предузетништво; да инспекцијске службе треба изузети од забране запошљавања, а да се "мртви капитал" којим располажу локалне самоуправе усмери на формирање пословних инкубатора.  
        
Уз упознавање присутних о досадашњем раду ПСЕС-а Иван Ђоковић је истакао да је у овом мандатном периоду у редовну праксу уведено одржавање годишњих конференција на најактуелније теме, а ове године су као велики проблеми препознати изазови тржишта рада у вези са миграцијама и неповољном демографском ситуацијом и проблеми запослених.
Један од стратешких циљева ПСЕС у текућем мандату је помоћ и подршка у оснивању социјално-економских савета у свим градовима и општинама на територији АП Војводине. У то име, у оквиру буџета Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 2019. годину, обезбеђена су средства у износу од 15 милиона динара намењена локалним самоуправама  као подршка за оснивање и унапређење рада социјално-економских савета.
Због све већег одлива висококвалификоване радне снаге у иностранство, упутио је апел ка Развојној агенцији Србије и Министарству привреде РС да СЕ приликом конципирања мера  запошљавања по Закону о улагањима, предвиде субвенције за запошљавање високо квалификоване радне снаге, посебно дефицитарних занимања, 5 до 10 пута веће у односу на ниско квалификована радна места, уз услов запошљавања на неодређено радно време.   
На седници је договорено је да  се најмање једном годишње одржава заједничка седница СЕС РС и ПСЕС на којој би била разматрана питања од виталног интереса за социјалне партнере и предложено да се на седнице Социјално-економског савета РС, у својству госта, позива председавајући, односно представник Покрајинског социјално-економског савета и, ако за тим има потребе, да се увођење ове праксе нормативно дефинише допуном Пословника о раду СЕС РС.

Стручна служба ПСЕС


Нови Сад, 26. октобар 2018. године
САОПШТЕЊЕ СА ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ КОЛЕГИЈУМА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА И КОЛЕГИЈУМА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Дана 26. октобра 2018. године у Новом Саду одржана је Заједничка седница Колегијума Социјално-економског савета Републике Србије и Колегијума Покрајинског социјално-економског савета.
            У раду седнице учествовали су сви чланови Колегијума СЕС Републике – Милош Ненезић, председавајући СЕС РС и председник Уније послодаваца Србије, Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, проф. др Зоран Стојиљковић председник Уједињених гранских синдиката "Независност" и Душан Петровић, секретар СЕС РС и чланови Колегијума ПСЕС – Иван Ђоковић, председавајући ПСЕС и потпредседник Покрајинске владе, Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине, Ержебет Тот Батори, потпредседница Покрајинског одбора УГС "Независност" за Војводину, Миљана Стојшић Стојановска, директор Уније послодаваца Војводине, по овлашћењу Станка Крстина, председника УПВ и Милина Тушјак, секретар  ПСЕС.

Заједничка седница два колегијума одржана је у припреми заједничке седнице Покрајинског и Социјално-економског савета Републике Србије, коју је иницирао потпредседник Покрајинске владе и председавајући ПСЕС Иван Ђоковић, а коју је подржао СЕС Републике на седници одржаној 26. октобра 2018. године.  
Председавајући СЕС Републике Милош Ненезић у свом излагању посебну пажњу је посветио међународној сарадњи републичког Социјално-економског савета, истакавши да је прошлог месеца учлањен у међународну асоцијацију социјално-економских савета, да је закључен споразум о сарадњи са Социјално-економским саветом Француске, да следи закључивање споразума са социјално-економским саветима Грчке и Републике Српске и да је иницирана сарадња са Социјално-економским саветом Русије.  

Председавајући ПСЕС Иван Ђоковић информисао је присутне о раду овог савета, о стању трипартизма на нивоу локалних самоуправа и о одржавању годишње Конференције ПСЕС, ове године под називом "У сусрет проблемима запослених и тржишта рада". Истакао је циљ да већ током 2019. године у већини градова и општина у АП Војводини буду основани локални социјално-економски савети. Зато се ПСЕС обратио Покрајинској влади захтевом да Покрајинском секретаријату за привреду и туризам определи додатна средства, ради финансијске подршке локалним самоуправама за оснивање и унапређење рада социјално-економских савета. Овогодишња Конференција ПСЕС биће посвећена проблемима запослених и тржишта рада, јер расположиви показатељи указују на неповољну квалификациону и старосну структуру запослених, а посебно на одлив радне снаге. Модератрори ће бити синдикати, а очекује се да ће Конференција упутити апел надлежним државним органима и институцијама за хитно предузимање свих расположивих мера ради побољшања стања на тржишту рада. Такође, предложио је да се у метод рада Социјално-економског савета Републике уведе редовно позивање представника Покрајинског социјално-економског савета на његове седнице, без права гласа, у циљу информисања о актуелним питањима социјалног дијалога на националном нивоу и  доследне реализације политика и мера Владе РС, преко Покрајине, до сваке локалне самоуправе.
Планирано је да се заједничка седница Републичког и Покрајинског социјално-економског савета одржи истог дана када и Конференција ПСЕС,  средином децембра. Током ове недеље биће усаглашен и прецизно дефинисан дневни ред заједничке седнице два СЕС-а, а оквирно је договорено да се размене искуства у раду, утврде заједничке активности на унапређењу трипартитног социјалног дијалога на нивоу локалних самоуправа и оснивању социјално-економских савета у градовима и општинама на територији целе Републике Србије, као и и да се изграде заједнички ставови по најзначајнијим развојним питањима од интереса за све социјалне партнере – од Републике, преко покрајинских органа до сваке локалне самоуправе.  

Служба ПСЕСArhiva vesti:

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

 

 

- ПЛАТФОРМУ ДЕЛОВАЊА
ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА И ПОБОЉШАЊУ ПОЛОЖАЈА ПОСЛОДАВАЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У АП ВОЈВОДИНИ,
можете преузети у ПДФ формату: линк

 

- Приручник за оснивање и рад локалних СЕС, можете преузети
у ПДФ формату: линк