Početna stranica

Aktuelno

O nama

Dokumenti

Lokalni SES

Propisi

Fotogalerija

Linkovi

Arhiva

Dobro došli na zvaničan sajt Pokrajinskog socijalno - ekonomskog saveta!

Lokalni SES

Ogledni primerak Sporazuma o osnivanju, delokrugu i načinu rada lokalnog socijalno-ekonomskog saveta  
  Preuzmite u PDF Acrobat Reader formatu: ovde

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ОПШТИНЕ – ГРАДА _____________

О Г Л Е Д Н И  П Р И М Е Р А К

 

С П О Р А З У М
О ОСНИВАЊУ, ДЕЛОВАЊУ И НАЧИНУ РАДА
 СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
ОПШТИНЕ – ГРАДА ________

Место и датум_____________________
           

На основу члана 14. Закона о социјално-економском савету ("Службени гласник РС", број 125/2004), социјални партнери на територији општине – града _______ и то: представници ______________(извршног органа општине – града),  __________________ (пун назив удружења послодаваца) и __________ (пун назив синдиката) дана ________ у ___________ закључују:

 

С П О Р А З У М
О ОСНИВАЊУ, ДЕЛОВАЊУ И НАЧИНУ РАДА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА ОПШТИНЕ – ГРАДА __________

Опште одредбе

Члан 1.

______________ (извршни орган општине –града)  (у даљем тексту: -__________веће),  _________________ (у даљем тексту: Послодавци), ______________ (у даљем тексту: Синдикати) овим споразумом оснивају  Социјално-економски савет општине – града ________(у даљем тексту: Савет).
Савет се оснива као  заједнички независни  трипартитни орган, социјалних партнера, учесника у закључивању овог споразума.
Савет има својство правног лица.
            Седиште Савета је у _______________(место и адреса).
            Савет за оверу својих докумената користи печат чија се садржина и облик утврђују одлуком Савета.

Члан 2.

            Овим споразумом се, у складу са законом, уређују састав и број чланова Савета, делокруг рада Савета, циљеви његовог оснивања и деловања, начин финансирања и обављања административно-техничких послова и друга питања значајна за рад Савета.

Састав Савета и број чланова

                                                            Члан 3.

Савет има _____ чланова и чине га (напомена: паритетан састав социјалних партнера):

 • ____ представника Опшинског – Градског већа,
 • ____ представника Послодавца
 • ____ представника Синдиката

Представници Синдиката и Послодаваца утврђују се сразмерно броју чланова.
Сваки члан Савета има заменика који га, у случају одсутности, замењује на седницама.

Социјални партнери из става 1 овог члана именују  чланове и заменике чланова,  у складу са сопственим документима.

Члан 4.

Чланови Савета именују се на период од __ (3 - 4) године.

Члану Савета престаје чланство:

 • истеком рока на који је именован;
 • разрешењем од стране органа који га је именовао за члана Савета;
 • оставком;
 • ако је осуђен на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци.

 

Циљеви, задаци и делокруг рада Савета

Члан 5.

            Савет се оснива и делује  ради остваривања основног циља успостављања и остваривања демократског социјалног дијалога о битним социјалним и економским питањима од заједничког интереса за социјалне партнере, учеснике у закључивању овог споразма, а посебно:

 • размена мишљења и информација и заузимање заједничких ставова о  питањима из надлежности органа локалне самоуправе која утичу на положај запослених, послодаваца и грађана,
 • развој и унапређивање колективног преговарања нивоу општине – града,
 • помоћ у успостављању и развоју социјалног дијалога између послодаваца и синдиката, односно запослених,
 • праћење стања, разматрање питања и заузимање заједничких ставова у вези са политиком запошљавања,  заштитом радне и животне средине, као и здравствене и социјалне заштите и сигурности,
 • праћење, оцењивање и давање мишљења о утицају промена цена и висина зарада на положај запослених и послодаваца;
 • едукација социјалних партнера за вођење демократског социјалног дијалога,
 • превентивно деловање на решавању свих битних питања између послодаваца и запослених из области рада мирним путем,
 • решавање евентуалних спорних питања између социјалних партнера, учесника овог споразума, мирним путем,
 • међусобно информисање социјалних партнера о актуелним питањима рада,
 • информисање јавности о раду Савета,
 • успостављање сарадње са другим локалним социјално-економским саветима, са Покрајинским социјално-економским саветом и Социјално-економскимм саветом Републике Србије,
 • разматрање других  питања од заједничког интереса за учеснике у закључиваљу овог споразума.

 

Начин рада и одлучивања Савета

Члан 6.

Савет ради и одлучује на седницама.

Савет може да доноси одлуке у форми става, закључка, мишљења, иницијативе и препоруке.  

Савет одлучује сагласношћу чланова.
           
Члан 7.

Седнице сазива  и води председавајући Савета.
           
Савет бира председaвајућег из својих редова на период од годину дана.

Функцију председавајућег наизменично обавља  члан Савета из локалне самоуправе, Синдиката и Послодаваца.
           
Председавајући Савета заступа Савет, закључује правне послове, располаже средствима  у име и за рачун социјално-економског савета и одговара за законитост закључивања правних послова и располагања средствима.

                                                         Члан 8.

Савет именује секретара на период од четири године, уз могућност поновног именовања.

Секретар Савета обавља стручне, административне и организационо – техничке  послове за потребе Савета и ради по налогу председавајућег.

Секретар Савета за свој рад одговара Савету и председавајућем Савета.

Члан 9.

Савет доноси Пословник о раду.

Пословником ближе се уређује начин и делокруг рада као и друга питања од значаја за рад Савета, у складу са законом и овим споразумом

Члан 10.

Савет може да формира стална или  привремена радна тела и да  ангажује стручњаке ради квалитетније обраде питања која ће бити разматарана на седници Савета.

Члан 11.

Рад Савета је јаван.

Савет о свом раду и усвојеним одлукама обавештава јавност путем средстава јавног информисања и на друге пригодне начине.

 

Услови за рад Савета

Члан 12.

Финасијска средства за оснивање и рад Савета обезбеђују се из буџета Општине – Града __________.

Поред средстава из става 1. овог члана, средства за оснивање и рад Савета обезбеђују се из донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица и из других извора, у складу са законом.

 

Прелазне и завршне одредбе

 

Члан 13.

            Овај споразум ступа на снагу даном закључивања. 
            
Савет,  у складу са законом, подноси захтев за упис  у Регистар код надлежног министарства рада у року од 15 дана од дана закључивања Споразума.

Савет стиче својство правног лица даном уписа у Регистар.

Члан 14.

Измене и допуне овог споразума врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење.

ПОТПИСНИЦИ
СПОРАЗУМА О ОСНИВАЊУ, ДЕЛОВАЊУ И НАЧИНУ РАДА
 СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА ОПШТИНЕ – ГРАДА _________

 

За локалну самоуправу:

 

_____________________________________

 

За Послодавце:

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

За Синдикате:

 

________________________________________________

 

____________________________________________________

 

Ogledni primerak Sporazuma o osnivanju, delokrugu i načinu rada lokalnog socijalno-ekonomskog saveta  
  Preuzmite u PDF Acrobat Reader formatu: ovde