Početna stranica

Aktuelno

O nama

Dokumenti

Lokalni SES

Propisi

Fotogalerija

Linkovi

Arhiva

Dobro došli na zvaničan sajt Pokrajinskog socijalno - ekonomskog saveta!

Lokalni SES

ogledni primerak Zahteva lokalnog socijalno-ekonomskog saveta za upis u Registar  
  Preuzmite u PDF Acrobat Reader formatu: ovde

  

             РЕПУБЛИКА  СРБИЈА
     ОПШТИНА __________________
 _______________________________
(Извршни орган јединице локалне самоуправе)

Дел. бр. _______________
МЕСТО _______________
Датум _________________
                  

МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

11000  Б Е О Г Р А Д
Немањина 22 - 24

 

ПРЕДМЕТ:  Захтев за упис у Регистар  Социјално-економског
                     савета Општине  // Града  ________________

 

            На основу члана 17. Закона о социјално-економском савету ("Службени гласник РС", број 125/2004) _______________________, као један од учесника у оснивању Социјално-економског савета Општине // Града, подноси ЗАХТЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР  СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА ОПШТИНЕ ________________.
           
Назив локалног савета је:  ________________________________________

Социјално-економски савет основан је за територију Општине // Града  __________.

Седиште Социјално-економског савета је у ____________________(место и адреса).
           
Савет је основан Споразумом о оснивању ______________________ (пун назив Споразума) , који је закључен ________ 200__. године, у складу са чланом 14. Закона о социјално-економском савету.  
           
Савет чине по _____представника ____________(назив извршног органа јединице локалне самоуправе), ___представника  _________________(удружења послодаваца)  и  ___представника ___________________ (репрезентативних синдиката)  на нивоу општине.

Уз захтев достављају се:

  1. Два примерка Споразума о оснивању локалног социјално-економског савета општине ________
  2. Овлашћење  за подношење захтева за упис у Регистар
  3. Решење о репрезентативности Уније послодаваца Србије - послодаваца _______
  4. Решење о репрезентативности ___________ синдиката ___________
  5. ________________

           
                       ______________________    
 м.п.                        

 

ogledni primerak Zahteva lokalnog socijalno-ekonomskog saveta za upis u Registar  
  Preuzmite u PDF Acrobat Reader formatu: ovde