Почетна страница

О нама

Документи

Лок. савети

Прописи

Фотогалерија

Линкови

Архива

Добро дошли на званичан сајт Покрајинског социјално - економског савета!

ИСТОРИЈАТ И ЦИЉЕВИ ОСНИВАЊА
• САСТАВ ПСЕС
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ И СЕКРЕТАРИ

САСТАВ ПСЕС

Пoкрajински сoциjaлнo - eкoнoмски сaвeт брojи 18 члaнoвa и чинe гa пo:

  • шeст прeдстaвникa Покрајинске влaдe,
  • шeст прeдстaвникa рeпрeзeнтaтивних синдикaтa у AП Вojвoдини:

- три прeдстaвникa Сaвeзa сaмoстaлних синдикaтa Вojвoдинe,
- три прeдстaвникa Покрајинског одбора УГС “Нeзaвиснoст” и

  • шeст прeдстaвникa Униje пoслoдaвaцa Вojвoдинe.

Сваки члан има свога заменика.
Прeдсeдaвajући Сaвeтa бирa сe нa пeриoд oд jeднe гoдинe, пo принципу рoтaциje сoциjaлних пaртнeрa.
Сeкрeтaрa Сaвeтa имeнуje Сaвeт нa четири гoдинe, уз мoгућнoст пoнoвнoг имeнoвaњa.

Чланови Савета

Функција у организацији

Заменици чланова

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Др Ненад Иванишевић

Покрајински секретар за привреду и туризам

Палимир Тот, заменик покрајинског секретара за привреду и туризам

Смиљка Јовановић

Покрајинска секретарка за финансије

 

Проф. др Зоран Гојковић

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство

Асист. др сци. мед. Оливера Иванов, заменица покрајинског секретара за здравство

Владимир Галић

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине

Бранкица Табак, в.д. подсекретарка  Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине

Предраг Вулетић

Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова

Светлана Селаковић, в.д. помоћница покрајинског секретара за демографију и равноправност полова

Горан Лазовић

Саветник председника Покрајинске владе

Слађана Таталовић, саветница у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ВОЈВОДИНЕ

Горан Милић

Председник СССВ

Томислав Стајић, секретар Већа СССВ

Драго Тешић

Члан Председништва СССВ

Наташа Сапун, чланица Председништва СССВ

Ђурђица Црвенко

Председница Синдиката запослених у образовању, науци и култури Војводине

Анђелко Бокић, председник Самосталног синдиката запослених у агроиндустријском комплексу Војводине

УЈЕДИЊЕНИ ГРАНСКИ СИНДИКАТИ „НЕЗАВИСНОСТ“

Милојица Живковић

Председник Покрајинског одбора УГС „Независност“

Драган Козарац, ГС прехране, угоститељства, туризма, пољопривреде, водопривреде и дуванске индустрије „Независност“

Славен Кључар

Грански синдикат здравства и социјалне заштите

Виолета Гојковић, ГС јавних саопбраћајних и комуналних делатности „Независност“

Биљана Митровић

Гранкски синдикат  просветних радника Србије „Независност“

Зоран Обрадовић, ГС индустрије, енергије и рударства „Независност“

УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА ВОЈВОДИНЕ

Владимир Лалошевић

Председник Уније послодаваца Војводине

 

Станко Крстин

Члан Управног одбора УПВ

Ђорђе Џеков, члан УО УПВ

Др Гордана Радовић

Члан Управног одбора УПВ

Јован Беара, члан Надзорног одбора УПВ

Славко Новаковић

Потпредседник УПВ

Јелена Милашиновић, члан УО УПВ

Горан Нешић

Потпредседник УПВ

 

Томислав Бошњак

Члан Управног одбора УПВ