Početna stranica

Aktuelno

O nama

Dokumenti

Lokalni SES

Propisi

Fotogalerija

Linkovi

Arhiva

Dobro došli na zvaničan sajt Pokrajinskog socijalno - ekonomskog saveta!

Domaći propisi

PRAVILNIK O UPISU LOKALNIH SAVETA U REGISTAR  
  Preuzmite u PDF Acrobat Reader formatu: ovde

На основу члана 20. став 2. Закона о социјално-економском савету ("Службени гласник РС", број 125/04),

Министар рада, запошљавања и социјалне политике доноси

Правилник о упису локалних савета у Регистар

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 139/2004 од 30.12.2004. године.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин уписа социјално-економског савета за територију аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: локални савет) у регистар локалних савета (у даљем тексту: Регистар), брисање из Регистра и садржина Регистра.

Члан 2.

Регистар се води као јавна и електронска база података.

Регистар садржи следеће податке:

1) редни (регистарски) број;
2) број и датум решења о упису, промени података и брисању локалног савета из Регистра;
3) датум закључивања споразума о оснивању локалног савета;
4) назив и ниво оснивања локалног савета;
5) седиште и адреса локалног савета;
6) назив, седиште и адреса учесника локалног савета;
7) име и презиме лица овлашћеног за подношење захтева за упис.

Члан 3.

Захтев за регистрацију локалног савета (у даљем тексту: захтев) подноси се у писменој форми и мора бити разумљив, потпун и поднет у складу са законом.

Ако је захтев неразумљив или непотпун тако да се по њему не може поступити, министарство надлежно за рад (у даљем тексту: министарство) ће о недостацима обавестити подносиоца захтева.

Подносилац захтева је дужан да отклони недостатке у року од осам дана од дана пријема обавештења.

Ако подносилац захтева у року не отклони недостатке, захтев ће се закључком одбацити.

Члан 4.

Уз захтев се достављају два примерка споразума о оснивању локалног савета, овлашћење за подношење захтева, као и други докази који се односе на податке који се уписују у Регистар.

 

Члан 5.

По упису у Регистар, овлашћено лице министарства на све примерке споразума о оснивању локалног савета уписује редни број регистрације који оверава својим потписом и печатом органа.

Овлашћено лице из става 1. овог члана један примерак овереног споразума и решење о упису у Регистар задржава у архиви, а један примерак доставља локалном савету.

Члан 6.

У Регистар се уписује и промена седишта и адресе, односно промена учесника локалног савета.

Уз захтев за упис промене података подноси се одлука о промени седишта и адресе локалног савета, односно одлука о промени учесника локалног савета, као и овлашћење за подношење захтева.

Члан 7.

Уз захтев за брисање локалног савета доставља се отказ споразума о оснивању локалног савета, отказ једног од учесника локалног савета, односно обавештење о губитку репрезентативности једног од учесника локалног савета због чега су престали да постоје услови прописани законом у погледу заступљености сва три учесника локалног савета, као и овлашћење за подношење захтева.

Члан 8.

На начин утврђен овим правилником за упис локалног савета у Регистар, у Регистар се уписују и промене података, односно брисање локалног савета.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

PRAVILNIK O UPISU LOKALNIH SAVETA U REGISTAR  
  Preuzmite u PDF Acrobat Reader formatu: ovde