Početna stranica

Aktuelno

O nama

Dokumenti

Lokalni SES

Propisi

Fotogalerija

Linkovi

Arhiva

Dobro došli na zvaničan sajt Pokrajinskog socijalno - ekonomskog saveta!

Domaći propisi

PRAVILNIK O UPISU UDRUŽENJA POSLODAVACA U REGISTAR

 
  Preuzmite u PDF Acrobat Reader formatu: ovde

("Sl. glasnik RS", br. 29/2005)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način upisa udruženja poslodavaca u registar udruženja poslodavaca (u daljem tekstu: Registar).

Član 2.

Registar se vodi kao javna i elektronska baza podataka.

U Registar ne mogu da budu upisana pod istim dva ili više udruženja poslodavaca.

Ako dva ili više udruženja poslodavaca podnesu zahtev za upis u Registar (u daljem tekstu: zahtev za upis) pod istim nazivom, prednost ima ranije podnet zahtev.

Član 3.

U Registar se upisuju podaci koji se odnose na:

1) broj i datum rešenja o upisu;

2) redni (registarski) broj;

3) naziv udruženja poslodavaca;

4) nivo osnivanja udruženja poslodavaca;

5) sedište i adresu udruženja poslodavaca;

6) članstvo u udruženju poslodavaca višeg nivoa organizovanja;

7) lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje udruženja poslodavaca;

8) broj i datum rešenja o utvrđivanju reprezentativnosti i gubitku reprezentativnosti udruženja poslodavaca.

Član 4.

Zahtev za upis podnosi lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje udruženja poslodavaca ministarstvu nadležnom za rad (u daljem tekstu: ministarstvo).

Zahtev za upis sadrži naziv, sedište, adresu i nivo osnivanja udruženja poslodavaca, kao i potpis lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje udruženja poslodavaca.

Udruženjem poslodavaca određenog nivoa osnivanja, u smislu ovog pravilnika, smatra se udruženje poslodavaca osnovano za teritoriju određene teritorijalne jedinice, u grani, grupi, podgrupi ili delatnosti.

Član 5.

Uz zahtev za upis podnosi se:

1) akt o osnivanju udruženja poslodavaca;

2) izjava o broju poslodavaca koji su članovi udruženja poslodavaca;

3) izjava o broju zaposlenih koje zapošljavaju poslodavci članovi udruženja poslodavaca;

4) statut;

5) ovlašćenje za zastupanje i predstavljanje udruženja poslodavaca;

6) odluka o pristupanju udruženju poslodavaca višeg nivoa organizovanja.

Član 6.

Ministarstvo je dužno da, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva, obavesti podnosioca zahteva, ako utvrdi:

1) da je zahtev za upis podnet suprotno članu 2. stav 2. ovog pravilnika;

2) da zahtev za upis nije uredan ili da uz zahtev nisu podneti akti i dokazi iz člana 5. ovog pravilnika.

Zahtev za upis se smatra urednim i blagovremenim ako podnosilac zahteva otkloni nedostatke u roku od 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja iz stava 1. ovog člana.

Ako podnosilac zahteva za upis u roku ne otkloni nedostatke, zahtev će se zaključkom odbaciti.

Član 7.

Ministarstvo je dužno da donese rešenje o upisu udruženja poslodavaca u Registar, ako su ispunjeni uslovi za osnivanje utvrđeni zakonom.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) broj i datum upisa;

2) redni (registarski) broj;

3) naziv, sedište i adresu udruženja poslodavaca;

4) ime lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje.

Član 8.

Ministarstvo donosi rešenje kojim se zahtev za upis odbija, ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za osnivanje udruženja poslodavaca utvrđeni zakonom.

Član 9..

Zahtev za promenu podataka koji se upisuju u Registar u skladu sa članom 3. ovog pravilnika podnosi se u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Uz zahtev za promenu podataka podnose se odgovarajući dokazi o nastaloj promeni.

U slučaju donošenja novog statuta, odnosno izmena ili dopuna statuta, nadležnom organu se dostavlja primerak tog statuta, u roku iz stava 1. ovog člana.

Na upis promene podataka primenjuju se odredbe ovog pravilnika o upisu udruženja poslodavaca u Registar.

O zahtevu za promenu podataka koje sadrži rešenje o upisu udruženja poslodavaca u Registar donosi se rešenje u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 10.

Udruženje poslodavaca briše se iz Registra:

1) na osnovu akta o prestanku rada udruženja poslodavaca;

2) ako prestane da ispunjava uslove za osnivanje u skladu sa zakonom;

3) ako je upis udruženja poslodavaca izvršen na osnovu netačnih podataka.

Ministarstvo je dužno da donese rešenje o brisanju udruženja poslodavaca iz Registra, na osnovu zahteva za brisanje ili po službenoj dužnosti, ako je ispunjen jedan od uslova iz stava 1. ovog člana,

Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje udruženja poslodavaca dužno je da podnese zahtev za brisanje u roku od 15 dana od dana donošenja akta iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Na brisanje udruženja poslodavaca iz Registra primenjuju se odredbe ovog pravilnika o upisu udruženja poslodavaca u Registar.

Član 11.

Izuzetno od člana 2. stav 3. ovog pravilnika, prednost za upis pod istim nazivom ima udruženje poslodavaca upisano do dana stupanja na snagu ovog pravilnika u registar koji se vodi u skladu sa propisima o udruženjima građana, pod uslovom da ispunjava uslove za osnivanje udruženja poslodavaca utvrđene Zakonom o radu i da zahtev za upis podnese u roku od 15 dana od dana od stupanja na snagu ovog pravilnika.

Ako su do dana stupanja na snagu ovog pravilnika dva udruženja poslodavaca upisana pod istim nazivom u odgovarajuće registre koji se vode u skladu sa propisima o udruženjima građana, prednost upisa u Registar pod utvrđenim nazivom ima udruženje poslodavaca koje je, pod istim nazivom, ranije upisano u odgovarajući registar.

Uz zahtev za upis iz stava 1. ovog člana, pored akata i dokaza iz člana 5. ovog pravilnika, podnosi se i rešenje o upisu u registar koji se vodi u skladu sa propisima o udruženjima građana.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

PRAVILNIK O UPISU UDRUŽENJA POSLODAVACA U REGISTAR

 
  Preuzmite u PDF Acrobat Reader formatu: ovde