О НАМА: Актуелни састав ПСЕС

Актуелни састав ПСЕС

Пoкрajински сoциjaлнo - eкoнoмски сaвeт брojи 18 члaнoвa и чинe гa пo:

  • шeст прeдстaвникa Покрајинске влaдe,

  • шeст прeдстaвникa рeпрeзeнтaтивних синдикaтa у AП Вojвoдини:

- три прeдстaвникa Сaвeзa сaмoстaлних синдикaтa Вojвoдинe,
- три прeдстaвникa Покрајинског одбора УГС “Нeзaвиснoст” и

  • шeст прeдстaвникa Униje пoслoдaвaцa Вojвoдинe.

Сваки члан има свога заменика.
Прeдсeдaвajући Сaвeтa бирa сe нa пeриoд oд jeднe гoдинe, пo принципу рoтaциje сoциjaлних пaртнeрa.
Сeкрeтaрa Сaвeтa имeнуje Сaвeт нa четири гoдинe, уз мoгућнoст пoнoвнoг имeнoвaњa.

Чланови Савета

Заменици чланова

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДA АП ВОЈВОДИНЕ

Др Ненад Иванишевић, покрајински секретар за привреду и туризам

Палимир Тот, заменик покрајинског секретара за
 привреду и туризам

Смиљка Јовановић, покрајинска секретарка за финансије

Драгица Раковић, в.д. помоћника покрајинског
секретара за финансије

Проф. др Зоран Гојковић, потпредседник
Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство

Асист. др сци. мед. Оливера Иванов, заменик
покрајинског секретара за здравство

Владимир Галић, потпредседник Покрајинске владе
и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине

Бранкица Табак, в.д. подсекретара  Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине

Предраг Вулетић, покрајински секретар за социјалну политику,
демографију и равноправност полова

Светлана Селаковић, в.д. помоћника покрајинског
секретара за демографију и равноправност полова

Горан Лазовић, саветник председника Покрајинске владе

Слађана Таталовић, саветница у Покрајинском
секретаријату за привреду и туризам

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ВОЈВОДИНЕ

Горан Милић, председник СССВ

Томислав Стајић, секретар Већа СССВ

Драго Тешић, члан Председништва СССВ

Наташа Сапун, чланица Председништва СССВ

Раде Ерцег, председник Синдиката запослених у образовању,
 науци и култури Војводине

Анђелко Бокић, председник Самосталног синдиката
запослених у агроиндустријском комплексу Војводине

ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР УЈЕДИЊЕНИХ ГРАНСКИХ СИНДИКАТА „НЕЗАВИСНОСТ“

Милојица Живковић, председник Покрајинског одбора
УГС „Независност“

Драган Козарац, ГС прехране, угоститељства, туризма, пољопривреде, водопривреде и дуванске индустрије „Независност“

Славен Кључар, Грански синдикат здравства и
социјалне заштите „Независност“

Виолета Гојковић, ГС јавних,  саобраћајних и
комуналних делатности „Независност“

Биљана Митровић, Гранкски синдикат  просветних радника
Србије „Независност“

Зоран Обрадовић, ГС индустрије, енергије и рударства
 „Независност“

УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА ВОЈВОДИНЕ

Владимир Лалошевић, председник Уније послодаваца Војводине

Марија Срдић, чланица Скупштине УПВ

Станко Крстин, члан Управног одбора УПВ

Славко Новаковић, члан Управног одбора УПВ

Др Гордана Радовић, члан Управног одбора УПВ

Мирјана Францешко, чланица Скупштине УПВ

Јелена Милашиновић, члан Управног одбора УПВ

Ђорђе Џеков, члан Управног одбора УПВ

Горан Нешић, потпредседник УПВ и потпредседник УПВ за Банат

Јован Беара, члан Надзорног одбора УПВ

Филип Перић, члан Управног одбора УПВ

Жарко Стефанов, потпредседник УПВ Града Панчева

НОВИ САД, октобар 2021. године

Контакт

Место:

21000 Нови Сад

Улица и броj:

Стражиловска 2

Телефон:
+381 21 30 200 34
Емаил:
sekretar@pses.org.rs
footer