Најаве и вести:

НАЈАВА 15. СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

За среду, 3. априла 2024. године заказана је 15. седница Покрајинског социјално-економског савета. Седница ће бити одржана у Едукативном центру, у Новом Саду, у Индустријској улици бр. 3, са почетком у 13.00 часова.

Предложен је следећи

Д Н Е В Н И  Р Е Д :1. Усвајање Извода из записника са 14. седнице Покрајинског социјално -економског савета;

2. Усвајање Извештаја о раду Покрајинског социјално - економског савета за 2023. годину;

3. Усвајање Оријентационог плана рада Покрајинског социјално - економског савета за 2024. годину;

4. Усвајање Извештаја о материјално - финансијском пословању Покрајинског социјално - економског савета за 2023. годину, доношење Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја ПСЕС за 2023. годину и Одлуке о расподели добити по годишњем финансијском извештају за 2023. годину;

5. Разматрање питања финансирања Новинско - издавачког предузећа „Magzar Szo“, као и других штампаних медија на језицима националних мањина у 2024. години, на територији АП Војводине (Иницијатива ПО УГС Независност);

6. Закључак Социјално - економског савета Града Новог Сада у вези са бесплатним уџбеницима за све ученике основних и средњих школа на територији града Новог Сада, те у складу са могућностима и на свим нивоима организовања;

7. Разно. 

Стручна служба ПСЕС

САОПШТЕЊЕ СА 14. СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
НОВИ САД, 21. ДЕЦ. 2023. ГОДИНЕ

У четвртак, 21. децембра 2023. године, у згради Едукативног центра у Новом Саду, одржана је 14. седница Покрајинског социјално-економског савета. Седницу је водио председавајући ПСЕС-а Владимир Лалошевић, председник Уније послодаваца Војводине.

Зорица Вукобрат, помоћница покрајинске секретарке за финансије упознала је Савет са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Вojводине за 2024. годину, која је усвојена на седници Скупштине АПВ 6. новемра 2023. године. Обим покрајинског буџета утврђује се у висини од 108,4 милијарде динара. Фискални дефицит пројектован је у износу од 12,45 милијарди динара, или 13,1 одсто укупних прихода, а његово финансирање у целини је обезбеђено из пренетих средстава и других примања. Трансферна средства први пут чине мање од половине покрајинског буџета, што је показатељ квалитета његове структуре. Капитални део буџета износи 39,8 милијарди динара, односно 38 одсто укупног обима средстава. У буџетској 2024. години планирана су нова велика улагања међу којима је изградња јавне гараже и свеобухватно спољно уређење комплекса Института у Сремској Каменици. Биће финансирана и адаптација дела Клинике Института за плућне болести, са 200 милиона динара. Планирана је и изградња школског објекта Гимназије са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи“ у Сенти. Планирана су и средства за завршетак спортских хала у Инђији, Старим Бановцима и Новом Кнежевцу. Предложеним буџетом одржан је ниво финансирања мера социјалне и пронаталитетне политике. Планирано је да се од јануара 2024. године номинални износ материнског додатка за незапослене мајке у АП Војводини које роде треће или четврто дете може повећати на 25.000 динара месечно. Наставиће се јачање саобраћајне инфраструктуре, као и инфраструктуре образовних установа и установа социјалне заштите, културе и спорта. Биће улагано и у изградњу и реконструкцију постројења за производњу пијаће воде. Покрајински социјално – економски савет је прихватио информацију о Покрајинској скупштинској одлуци о буџету за наредну годину. ОПШИРНИЈЕ

Чланови ПСЕС-а консензусом су донели Одлуку о ребалансу овогодишњег Финансијског плана, као и Одлуку о измени Одлуке о додели средстава социјалним партнерима. Усвојен је Финансијски план прихода и расхода за наредну годину, као и Одлука о додели средстава социјалним партнерима.

Под тачком Разно Савет је донео закључак да се током јануара формира трипартитна Радна група, која ће конципирати Иницијативу за добијање статистичких података значајних за колективно преговарање, а везаних за кретање и структуру прихода од пореза на добит, која ће бити упућена одговарајућој надлежној институцији.

Настављајући добру праксу, седници су присуствовали чланови Социјално-економског савета Републике Србије, са циљем међусобне размене информација, учешћа у раду и јачања сарадње два Савета.

Стручна служба
Покрајинског социјално-
економског савета

САОПШТЕЊЕ СА 13. СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
НОВИ САД, 16. ОКТ. 2023. ГОДИНЕ

У Радничком дому у Новом Саду, у понедељак 16. октобра 2023. године, одржана је 13. седница Покрајинског социјално-економског савета. Седницом је председавао Владимир Лалошевић, председник Уније послодаваца Војводине.

Председник Привредне коморе, Бошко Вучуревић, својим присуством и активним учешћем у раду седнице, допринео је квалитету разговора и продубљивању сарадње Коморе и Савета. Материјал „Актуелна привредна кретања у АП Војводини у периоду јануар – август 2023. године“ коју је припремила стручна служба, представио је Зоран Трповски, секретар Удружења индустрије у Привредној комори Војводине. Чланови Савета су у конструктивној дискусији закључили да су статистички показатељи за територију АП Војводине од великог значаја свим социјалним партнерима, те су се сложили да Комора убудуће континуирано информише Савет слањем прегледа привредних кретања и актуелних извора субвенција и подстицаја привреди. Како показатељи указују на несклад између потреба тржишта и образовног профила радника, Покрајински одбор УГС Независност на некој од наредних седница представиће материјал са предлозима за унапређење система образовања у Републици Србији.  ОПШИРНИЈЕ

Марина Флего, координаторка за подршку секторском већу, презентовала је рад Агенције за квалификације Републике Србије. Агенцију за квалификације основала је Влада Републике Србије 2018. године, на основу Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије. Агенција се бави признавањем страних школских исправа, израдом стандарда квалификација на свим нивоима и издаје решења за рад јавно признатим организаторима образовања одраслих. Агенција учествује и у признавању претходног учења, а бави се и каријерним вођењем и саветовањем младих. Чланови Савета су се сложили да су активности Агенције за квалификације од великог значаја за привреду, те да је активније укључивање свих социјалних партнера обострани интерес.

Секретарка Покрајинског социјално-економског савета, Милина Тушјак разрешена је са функције, због одласка у старосну пензија, а за нову секретарку Савета именована је Милица Селић.

О присуству представника ПСЕС на 117. седници Социјално економског савета Републике Србије, одржаној 7. септембра 2023. године, чланове је информисао председник Савеза самосталних синдиката Војводине, Горан Милић. Кључна тема седнице била је доношење одлуке о висини минималне цене рада за јануар - децембар 2024. године. Како социјални партнери на седници нису постигли консензус, Влада Србије је, сагласно Закону о раду, 14. септембра донела одлуку да минимална цена по радном часу у 2024. години буде 271 динар.

Стручна служба ПСЕС

САОПШТЕЊЕ СА 12. СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
НОВИ САД, 18. ЈУН. 2023. ГОДИНЕ

Дванаеста седница Покрајинског социјално-економског савета одржана је 16. јуна 2023. године, у Радничком дому у Новом Саду. Седницом је председавао Горан Милић, председавајући Савета и председник Савеза самосталних синдиката Војводине.

На седници је усвојен Извештај о раду ПСЕС за 2022. годину и Оријентациони план рада за 2023. годину. Чланови Савета сложили су се да добром праксом и комуникацијом између савета на свим нивоима у Србији, могу да се надоместе мањкавости Закона о социјално- економском савету, којим није превиђана њихова међусобна сарадња. Савет је изразио спремност да одржи заједничку седницу са локалим саветима, у циљу јачања трипатитног социјалног дијалога и вертикалне сарадње савета.

Консензусом је усвојен Извештај о материјално-финансијском пословању ПСЕС за 2022. годину, са Одлуком о усвајању финансијског извештаја и Одлуком о расподели добити по финансијском извештају. ОПШИРНИЈЕ

Информацију о Покрајинском акционом плану запошљавања у АП Војводини за 2023. годину, укратко је дала Слађана Таталовић из Покрајинског секретаријата за привреду и туризам. Истакла је да су у мају расписана три конкурса, која се спроводе преко НСЗ на територији АП Војводине, и то: за субвенције незапосленим лицима за самозапошљавање у укупном износу од 16.000.000 динара, односно по 300.000 динара по самозапосленом, за јавне радове у укупном износу oд 7.500.000 динара, односно 22.000 динара месечно по запосленом и за стручну праксу, која подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад у струци у укупном износу од 8.000.000 динара, осносно по 60.000 динара месечно, у трајању од годину дана. Ова мера намењена је студентима који су у претходној години дипломирали са оценом преко 9,5 на факултетима са седиштем у АП Војводини, без радног искуства. Чланови Савета су, уз конкретне сугестије и предлоге, прихватили дату Информацију.

Председавајући Савета, Горан Милић, информисао је чланове о најзначајнијим темама размотреним на 114, 115. и 116. седници Социјално-економског савета Републике Србије, којима је присуствовао у двоструком својству – као члан Републичког Савета и као председавајући ПСЕС-а. Тиме је настављена добра пракса међусобног информисања Републичког и Покрајинског СЕС-а путем позивања представника ПСЕС-а на све седнице СЕС-а Републике и обрнуто.

На седници је за председавајућег у наредном једногодишњем периоду изабран Владимир Лалошевић, председник Уније послодаваца Војводине.

Стручна служба ПСЕС

САОПШТЕЊЕ СА 11. СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
НОВИ САД, 23. ДЕЦ. 2022. ГОДИНЕ

У пeтак, 23. децембра 2022. године, у згради Скупштине АП Војводине у Новом Саду, одржана је 11. седница Покрајинског социјално-економског савета. Седницу је водио председавајући ПСЕС-а Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине.

Зорица Вукобрат, помоћница покрајинске секретарке за финансије упознала је Савет са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2023. годину, која је усвојена на седници Скупштине АПВ 22. децембра 2023. године. Буџет за наредну годину износиће 108,5 милијарди динара, што је значјно увећање. Наплата пореза на лични доходак већа је за 8,5%. Увећани финансијски потенцијал је омогућио већа капитална улагања, која ће чинити две трећине укупног буџета. У односу на 2016. годину сви показатељи бележе пораст. Улагања у 2023. години биће усмерена у индустријске зоне око 400 милиона динара, за инфраструктуру биће подржано девет локалних самоуправа. Отворен је још један пословни инкубатор на територији Војводине као подршка предузетништву. Пословни инкубатор „Агробизнис“ у Сремској Митровици конципиран је као чвориште интересената за одрживи развој пољопривреде, унапређење производње, пласман и продају производа. За социјално предузетништво опредељено је 7,5 милиона динара. Покрајински социјално-економски савет прихватио је Информацију о буџету уз констатацију да ће планирана увећања ублажити раст инфлације и увећање каматних стопа који су обележили ову годину. ОПШИРНИЈЕ

Чланови ПСЕС-а консензусом су донели Одлуку о ребалансу овогодишњег Финансијског плана. На молбу Уније послодаваца Војводине, донета је Одлука о финансијској помоћи Унији послодаваца Војводине, ради консолидације њеног пословања. Усвојен је Финансијски план прихода и расхода за наредну годину, као и Одлука о додели средстава социјалним партнерима, уз предлог да се током наредне године увећају средстава за ову намену, јер су од изузетног значаја за јачање капацитета социјалних партнера и укупног трипартизма у Војводини.

Савет је расправљао о Иницијативи СССВ којом се предлаже Покрајинској влади да упути препоруку Правобранилаштву АПВ да одустане од судских трошкова по пресудама донетих у корист јавних установа као послодаваца, у радним споровима по тужбама запослених који примају минималну зараду за исплату топлог оброка и регреса. С обзиром на судар принципа законитости с једне стране и солидарности и правичности с друге стране, није постгинут консензус.

Председник Покрајинског одбора УГС „Независност“, Милојица Живковић, образложио је захтеве овог синдиката, за које су затражили подршку од Покрајинског социјално-економског савета, односно од осталих социјалних партнера. Захтеви се односе на утврђивање минималне цене рада више пута годишње, када дође до значајне промене неког од параметара предвиђених Законом о раду, на повећање плата свим запосленима у јавном сектору, као и на исплату топлог оброка и регреса у јавном сектору, у складу са законским и финансијским могућностима. Чланови Савета консензусом су подржали ове захтеве, а закључак у вези са тим упутили Социјално-економском савету Републике на даљу надлежност.

Стручна служба ПСЕС

2022.12.04.14.30032022.12.04.14.30022022.12.04.14.3001
САОПШТЕЊЕ СА 10. СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
НОВИ САД, 17. ОКТ 2022. ГОДИНЕ

У пoнедељак, 17. октобра 2022. године, у Радичком дому у Новом Саду, одржана је десета редовна седница Покрајинског социјално-економског савета. Седницом је председавао Горан Милић, председавајући Саветом, председник Савеза самосталних синдиката Војводине. ОПШИРНИЈЕ

Руководилац службе за привредна кретања и односе са иностранством у Привредној комори Војводине, Маја Здравески, презентовала је материјал „Привредна кретања у АП Војводини у периоду јануар – август 2022. године“. Геополитичке тензије у Укајини су настављене што се негативно одражава на цену енергената широм Европе, чији скок последично доводи до глобалне инфлације. У АП Војводини благ раст од 5,6% бележи сектор индустрије, док сектор туризма и угоститељсва бележи изразито већи број број туриста, чак 62% и ноћења за 29,4% више у односу на прошлу годину. Војводина највише увози нафту и гас, а извози прехрамбене производе и електро опрему. Водећи спољнотрговински партнер АП Војводине је Немачка. АП Војводина у периоду јануар – август има раст извоза за 23,4%, а увоза за 63,6% више него прошле године, што износи дефицит од 2,8 млрд евра. На територији Покрајине број предузећа се смањио, а број предузетника порастао у овој години. Зараде имају константан раст од 2018. године, док је индекс незапослености у паду од 14,5%, а запосленост становништва је у благом порасту од о,8%. Социјални партнери, чланови Савета оценили су материјал корисним за даљу употребу и анализе, имајући у виду да за сатистичке податаке, који се односе на територију АП Војводине, не постоји јединствен извор, те је неопходна свеобухватна метода сучељавања података из различитих база. Тамара Глишић Кривошија, из Фонда „Европски послови“ АП Војводине, представила је Савету рад и циљеве Фонда, који је основан ради праћења, проучавања и имплементације европских интеграционих процеса и изградње и јачања институционалних капацитета Аутономне покрајине Војводине. Чланови Савета су упознати са обукама које организује Фонд, као и са могућностима финансирања путем пројеката и другим активностима Фонда. Покрајински социјално-економски савет донеo је одлуку о закључивању Споразума са Фондом о приступању ПСЕС бази података о пројектима финансираним путем екстерних извора у АП Војводини (BEFS). Председавајући Горан Милић, известио је Савет о темама на 113. седници Социјално-економског савета Републике Србије, на којој је присуствовао у својству члана. Као најзначајнију тачку образложио је утврђивање минималне цене рада за 2023. годину.

2022.12.04.14.30032022.12.04.14.30022022.12.04.14.3001
ОДРЖАНА ЈЕ ДЕВЕТА СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
НОВИ САД, 17. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

Девета седница Покрајинског социјално-економског савета одржана је 17. јуна 2022. године, у Едукативном центру Покрајинске владе, у Новом Саду.

На седници је извршена редовна годишња ротација председавајућег, тако да је за председавајућег у наредном једногодишњем периоду изабран Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине, након председавања др Ненада Иванишевића, покрајинског секретара за привреду и туризам. ОПШИРНИЈЕ

Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић, укратко је образложио Покрајински акциони план запошљавања у АП Војводини за 2022. годину нагласивши да су ове године уведене још две нове мере. Једном се предвиђа могућност да се конкурсом за запошљавање обухвате сви послодавци који желе да запослене на одређено време преведу у радни однос на неодређено време, док је друга мера усмерена на запошљавање најбољих студената са свих универзитета са седиштем у АП Војводини, а њих је 40. Од тог броја, 20 је нашло посао пре отварања конкурса, а 20 је, по конкурсу, запослено у покрајинским органима и другим правним субјектима у којима је оснивач Покрајина. Укупно је 174 лица је обухваћено мерама из Акционог плана запошљавања, што кроз самозапошљавање, запошљавање незапослених лица, јавне радове и кроз студентску праксу. Покрајински социјално-економски савет подржао је све мере Покрајинског секретаријата за привреду и туризам усмерене на реализацију Акционог плана запошљавања. У наставку седнице др Ненад Иванишевић обавестио је Покрајински социјално-економски савет о конкурсима подршке привреди и туризму преко Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у 2022. години. За ове намене издвојено је укупно 395 милиона динара буџетских средстава: 210 милиона за делатност привреде и 185 милиона за туризам. У области привреде конкурси се односе на набавку репроматеријала, на набавку опреме и на подршку женском предузетништву, док се у у области туризма конкурси односе на набавку машина и опреме и на изградњу и реконструкцију туристичких објеката. Заинтересованост привредних субјеката за учешће на конкурсима била је велика. У складу са редовном праксом редовног међусобног информисања и сарадње Покрајинског и Републичког социјално-економског савета Горан Милић изнео је најзначајнија питања и закључке са 110. седнице СЕС-а Републике, одржане 25. фебруара 2022. године, 111. седнице одржане 24. марта 2022. године и 112. седнице оржане 29. априла 2022.

2022.12.04.14.30032022.12.04.14.30022022.12.04.14.3001
ОДРЖАНА ЈЕ ОСМА СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
НОВИ САД, 22. МАРТ 2022. ГОДИНЕ
2022.3.2301

Осма седница Покрајинског социјално-економског савета одржана је 22. марта 2022. године, у Новом Саду, у Едукативном центру Покрајинске владе.
Седницом је председавао Палимир Тот, заменик покрајинског секретара за привреду и туризам.
На седници су усвојени: Извештај о раду Покрајинског социјално – економског савета за 2021. годину, Оријентациони план рада Покрајинског социјално – економског савета за 2022. годину и Извештај о материјално-финансијском пословању Покрајинског социјално – економског савета за 2021. годину са Одлуком о усвајању годишњег финансијског извештаја и Одлуком о расподели добити по годишњем финансијском извештају за 2021. годину. ОПШИРНИЈЕ

На седници су, такође, усвојена општа акта чија обавезност доношења произилази из закона и то: Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала, са Листом категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања, Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената, Правилник о материјално-финансијском пословању Покрајинског социјално-економског савета и Правилник о рачуноводственим политикама за друго правно лице – Покрајински социјално-економски савет. Извештај о активностима канцеларије за предузетништво при Унији послодаваца Војводине за 2021. годину образложио је Владимир Лалошевић, председник Уније. Истакао је да је значајна пажња у 2021. години била посвећена оснивању канцеларија Уније послодаваца Војводине у градовима и општинама и јачању њихових капацитета, јер је то предуслов за оснивање локално-социјално-економских савета. Први пут од оснивања Унија је била активно укључена у припрему јавног конкурса који је од интереса за предузетнике, и то јавног конкурса за за доделу средстава за подршку развоју женског предузетништва који је реализовао Завод за равноправност полова АПВ. Највећи део активности у 2021. години био усмерен на пружање помоћи и подршке послодавцима, посебно у циљу ублажавања негативних последица пандемије ковида на пословање, на пројектне активности, обуке и информисање послодаваца, медијске наступе представника Уније. Изузетно активна у 2021. години била је и Унијина Секција за развој женског бизнис предузетништва. Извештај је прихваћен. Настављајући вишегодишњу добру праксу међусобног информисања Покрајинског и Републичког СЕС-а, Палимир Тот је чланове Савета известио о најзначајнијим питањима на дневном реду 109. седнице Социјално-економског савета Републике, којој је присуствовао у својству представника Покрајинског социјално-економског савета.

2022.12.04.14.30032022.12.04.14.30022022.12.04.14.3001
АКТИВИРАН СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ОПШТИНЕ ШИД
ШИД, 28. ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ
2022.1.28

У Скупштини општине Шид одржана је Конститутивна седница Социјално-економској савета општине Шид, 28. јануара 2022. године. Тиме је активиран његов рад после вишегодишњег застоја. На седници је верификовано 9 чланова Савета – три испред локалне самоуправе, три испред Уније послодаваца Србије – послодаваца Шида, два из Савеза самосталних синдиката – Повереништва Шид и један из УГС „Независност“. За председавајућег у наредном једногодишњем периоду изабран је Зоран Зец, из Повереништва Савеза самосталних синдиката за Шид. На седници је усвојен је Пословник о раду, именован је секретар Савета и донете су и друге одлуке потребне за рад Савета. ОПШИРНИЈЕ

У раду Конститутивне седнице учествовали су председник Општине Шид Зоран Семеновић, са сарадницима, председавајући Покрајинског социјално-економског савета и покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић, као и остали чланови Колегијума ПСЕС-а: Владимир Лалошевић, председник Уније послодаваца Војводине, Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине и Милојица Живковић, председник Покрајинског одбора УГС „Независност“ за Војводину, као и Палимир Тот, заменик покрајинског секретара за привреду и туризам. Седници су, такође, присуствовали секретари Републичког и Покрајинског СЕС-а Душан Петровић и Милина Тушјак и Срђан Дробњаковић, директор Уније послодаваца Србије.

Социјално-економски савет општине Шид је девети активан, од укупно 45 локалних самоуправа у Војводини.

Контакт

Место:

21000 Нови Сад

Улица и броj:

Стражиловска 2

Телефон:
+381 21 30 200 34
footer