Почетна страница

О нама

Документи

Локални СЕС

Прописи

Статистика

Фотогалерија

Линкови

Архива

Dobro došli na zvaničan sajt Pokrajinskog socijalno - ekonomskog saveta!

НОВИ САД, 23. децембар 2014. године
ОДРЖАНА 14. СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

На 14. седници Покрајинског социјално-економског савета размотрен је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину. Поред тога, утврђен је Предлог финансијског плана ПСЕС за 2015. годину, донета је одлука о продужењу мандата председавајућег до наредне седнице Савета и именован је секретар Савета за наредни двогодишњи период.

Покрајински секретар за финасије, Зоран Радоман образложио је целину предлога буџета АП Војводине за 2015. годину, који је утврдила Влада АП Војводине и који је упућен Скупштини АП Војводине на усвајање.  Посебно је  нагласио да је први пут припремљен програмски буџет, који садржи не само планиране приходе и расходе  већ и програмску структуру буџета, програмске циљеве и индикаторе реализације циљева за сваки од програма и програмских активности који се финасирају из буџета.  У припреми буџета били су изражени проблеми због тога што још увек није системски уређено питање финансирања АП Војводине, што је тек недавно утврђен Нацрт буџета Републике Србије, а каснило се и са припремом пратећих аката значајних за израду  буџета. Буџет за наредну годину планиран је у износу од 62.475.000.000 динара, што је за око 3% мање од прошлогодишњег.

Мирослав Васин, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова образложио је део буџета намењен за реализацију програма и програмских активности у оквиру саобраћаја, развоја телекомуникација, спровођења активних мера запошљавања, мањинских права и родне равноправности, подстицајних мера развоја привреде и развоја туризма. Након тога, покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Слободан Пузовић, помоћница покрајинске секретарке за здравство, социјалну политику и демографију Данијела Станковић Баричак, заменик покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство Бранислав Кнежевић и подсекретар у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине Витомир Вучковић, детаљно су информисали присутне о програмима и пројектима који ће бити финансирани из буџета у оквиру одговарајућих секретаријата.

Учесници у расправи позитивно су се изјаснило о наставку позитивне праксе из претходних година да се нацрт, односно предлог буџета, пре усвајања, нађе на седници Покрајинског социјално-економског савета. На тај начин социјални партнери (репрезентативни синдикати: Савез самосталних синдиката Војводине и Покрајински одбор УГС "Независност")  и репрезентативно удружење послодаваца у АП Војводини (Унија послодаваца Војводине) су у прилици да изнесу своје ставове и мишљења о предложеним наменама и износима буџетских средстава, да траже и добију појашњења и одговоре на конкретна питања у вези са буџетом.  Оваквим приступом обезбеђује се остваривање једне од основних функција буџета – да буде стварна подршка развоју привреде Војводине.    
Након расправе консензусом је усвојен закључак којим је дато позитивно мишљење о Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину. Једним закључком је предвиђено да ће Покрајинска влада Покрајинском социјално-економском савету до краја јануара идуће године доставити преглед свих конкурса из свих покрајинских секретаријата ради информисања и едуковања социјалних партнера на територији целе АП Војводине о могућностима учествовања,  роковима и  конкурсним условима за све пројекте који се финасирају из буџета АП Војводине, а који су у функцији подршке војвођанским привредним субјектима.  

На наредној седници Покрајинског социјално-економског савета биће изабран председавајући за наредни једногодишњи период из реда представника Покрајинске владе, а до тада је продужен мандат садашњем председавајућем Станку крстину. За секретара Покрајинског социјално-економског савета за наредни двогодишњи период поново је именована Милина Тушјак.

На седници је утврђен и Предлог финансијског плана прихода и расхода Покрајинског социјално-економског савета за 2015. годину, у висини овогодишњег, а биће усвојен по ступању на снагу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину.

НОВИ САД,  4.12.2014 ГОДИНЕ
ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ
Ставови Покрајинског социјално-економског савета о приватизацији предузећа из Војводине

Покрајински социјално-економски савет, организација која окупља сва три социјална партнера на регионалном нивоу, изнео је своје ставове поводом актуелног процеса приватизације предузећа на територији АП Војводине, које је утврдио на последњој седници. У портфељу Агенције за приватизацију налазе се 126 предузећа са територије Војводине за која је објављен јавни позив за приватизацију. У њима је запослено нешто више од 11.000 лица.

О овој теми, на данашњој конференцији за новинаре говорили су потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, председници репрезентативних синдиката у АПВ: Томислав Стајић из Савеза самосталних синдиката Војводине и Ержебет Тот Батори из Покрајинског одбора УГС ,,Независност", као и потпредседник Уније послодаваца Војводине Славко Новаковић.

Због значаја и осетљивости процеса приватизације на положај запослених, али и интереса да се изнађе најповољнији модел приватизације за свако предузеће, Покрајински социјално-економски савет истиче да је неопходна транспарентност у спровођењу свих фаза приватизације, од доступности података о потенцијалним инвеститорима, па до доношења коначних одлука.

Не спорећи значај окончања приватизације предузећа у прописаном року, Покрајински социјално-економски савет изражава незадовољство због тога што релевантне институције у АП Војводини ни на један начин нису укључене у процесе решавања статуса предузећа из Војводине у приватизацији.

Покрајински социјално-економски савет, односно сви социјални партнери су спремни да се са својим капацитетима укључе у изналажење најбољих решења. Зато је предложио да се пре доношења коначне одлуке о моделу приватизације о сваком од 126 привредних субјеката из Војводине, о томе затражи мишљење Уније послодаваца Војводине и репрезентативних синдиката у Покрајини.

Своје закључке, Покрајински социјално-економски савет је доставио Влади Србије, Министарству привреде, Агенцији за приватизацију и Социјално-економском савету Србије.  

- Извор: Покрајински секретаријат за информисање


НОВИ САД,  1.12.2014 ГОДИНЕ
ОДРЖАНА 13. СЕДНИЦА
ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

Покрајински социјално-економски савет разматрао је анализу приватизације предузећа у Војводини по новом Закону о приватизацији. Не спорећи важност да се приватизација у законском року оконча, али уважавајући осетљивост овог процеса, Покрајински социјално-економски савет изразио је незадовољство досадашњим статусом ове институције у погледу приватизације предузећа из Војводине и непостојањем информација о том процесу.

Покрајински социјално-економски савет сматра да на одговарајући начин треба да буде укључен у одлучивање о судбини предузећа из Војводине: да се, пре доношења коначног предлога модела приватизације о сваком од 126 привредних субјеката из Војводине, претходно затражи мишљење Уније послодаваца Војводине и репрезентативних синдиката у Покрајини. О том и другим закључцима, Покрајински социјално-економски савет ће обавестити јавност на конференцији за медије.

Анализу за ово трипартитно тело које окупља социјалне партнере на нивоу Покрајине, припремила је Привредна комора Војводине. У портфељу Агенције за приватизацију налазе се 126 предузећа са територије Војводине за која се објављује јавни позив за приватизацију. У њима је запослено нешто више од 11.000 лица.
Синдикати, Унија послодаваца Војводине и Покрајинска влада - партнери Покрајинског социјално-економског савета, сматрају да је у овом процесу веома важна транспарентност о инвеститорима који су доставили писмо о заинтересованости Агенцији за приватизацију.

У расправи о подацима о предузећима у приватизацији, изнето је мишљење да је сет предузећа из Војводине, ако се изузме "Петрохемија", у повољнијој ситуацији у односу на предузећа из других делова државе, јер је један значајан број предузећа из области пољопривреде и прехрамбене индустрије и пошто имају реалну перспективу лако ће се наћи купци за њих. Било је речи, такође, да се на списку за приватизацију налазе и предузећа упропашћена још у периоду санкција и да ће, уколико држава преузме сва њихова дуговања, цех ове приватизације бити велик. Посебно је било осврта на приватизацију предузећа која се баве јавним информисањем и могућношћу њиховог нестајања, што, доводи у питање и ниво демократских тековина. Између осталог, у потреби за правим информацијама о потенцијалним инвеститорима, изнето је да се међу заинтересованима поново појављују они који су учествовали у претходним неуспешним приватизацијама.
- Извор: Покрајински секретаријат за информисање


НОВИ САД,  24.11.2014 ГОДИНЕ
ОДРЖАНА 12. СЕДНИЦА
ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

На дванаестој седници Покрајинског социјално-економског савета одржаној 24. новембра 2014. године, као ударна тачка дневног реда, размотрена су актуелна привредна кретања у Аутономној Покрајини Војводини за период јануар – септембар 2014. године. Основ за дискусију социјалних партнера – чланова ПСЕС представљали су: Анализа Привредне коморе Војводине и материјал Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова "Економски положај Војводине према најновијим подацима Завода за статистику РС". 
           
Презентујући најзначајније економске показатеље привредних кретања у Војводини у овој години, Ратко Филиповић, председник Привредне коморе Војводине, нагласио је да је Анализу усвојио Управни одбор Коморе. Стављање Анализе на дневни ред Покрајинског социјално-економског савета, који чине представници Покрајинске владе, репрезентативних синдиката и удружења послодаваца на покрајинском нивоу практично значи да су сви најодговорнији субјекти у Војводини (власт, послодавци и синдикати) у прилици да дају оцене о презентованим показатељима, и што је најзначајније, да на основу њих утврде приоритете развоја војвођанске привреде. Сви изнети подаци у анализи указују  на то да су економска кретања на територији целе Србије веома негативна. Овакав тренд даје негативан замах за следећу годину, која би требало да представља прву годину за прве исходе реформи.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин изнео је податке о економском положају АП Војводине у односу на друге реионе и републички просек према најновијим подацима Републичког завода за статистику. АП Војводина је са остварених 557.000 динара БДП по становнику 3 одсто изнад просека у Републици Србији, што је сврстава у развијени регион. Сам податак да се чак 26 локалних самоуправа, од 45 у Војводини, налази у категорији развијених, једна у неразвијеним, а у девастираним ниједна, најбоља је потврда да су у Покрајини постигнути резултати далеко изнад просека у Србији. У свом излагању је истакао, а са том оценом су се сложили сви присутни на седници, да је стање у привреди Покрајине такво да је она најмање лоша од осталих региона, осим београдског региона, али он је специфичан јер је 66 одсто запослених у државном сектору. Подаци Републичког завода за статистику то потврђују, те је неприродно то што се ова чињеница константно негира. То што је АПВ најмање лоша од осталих региона добрим делом је и резултат подстицаја из буџета АПВ малим и средњим предузећима и предузетништву, али и чињенице да привредници из Војводине у измиривању својих обавеза савесније понашају од осталих.

У расправи су се сви учесници похвално изјаснили о Анализи Привредне коморе Војводине и о материјалу Покрајинског секретаријата за привреду, као доброј основи за дискусију на седници. Истакнуто је да реформе базиране само на штедњи не могу дугорочније да дају позитивне резултате, већ је неопходно изградити реално применљив концепт оживљавања привреде. За Војводину је то пољопривредна производња, пре свега базирана на мање фарме и производњу за извоз, као и на инсталирање нових производних погона, посебно у прерађивачкој индустрији. У том правцу изграђена је иницијатива да се при Покрајинској влади, односно при ресорном Покрајинском секретаријату за привреду, оформи радно тело које ће чинити еминентни привредници и финансијски експерти, које ће припремити концепт отварања нових погона, тако да у кратком року почну са производњом.

 На седници је усвојен Ребаланс финасијског плана Покрајинског социјално-економског савета, којим су обезбеђена средства која ће бити пренета социјалном партнеру – Унији послодаваца Војводине, намењена развоју сектора предузетништва у АП Војводини и извршено је усклађивање Правилника о раду ПСЕС са изменама Закона о раду и са Законом о умањењу плата у јавном сектору. Такође, ПСЕС је информисан о  одлуци социјалног партнера – Покрајинског одбора УГС "Независност" о стављању ван снаге одлуке којом су привремено иступили из свих социјално-економскох савета, незадовољни процедуром доношења Закона о раду и других системских закона од интеса за запослене.


НОВИ САД, 23. октобар 2014. године ОДРЖАН САСТАНАК ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА У ОКВИРУ ИПА ПРОЈЕКТА "УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У РС"

С А О П Ш Т Е Њ Е   З А   Ј А В Н О С Т

У оквиру ИПА твининг пројекта "Унапређење социјалног дијалога у Републици Србији", 23. октобра 2014. године, у просторијама Радничког дома у Новом Саду, одржан је заједнички састанак Покрајинског социјално-економског савета и Социјално-економског савета града Новог Сада. Носилац двогодишњег пројеката, чија је реализација отпочета у мају ове године, је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, а твининг партнер на пројекту је Министарство рада Републике Словачке. Пројекат се финансира из приступних фондова ЕУ. Циљ пројекта је оснаживање трипартитног социјалног дијалога, како би он постао основни инструмент којим ће Србија унапредити радно и социјално законодавство хармонизацијом са међународним и стандардима ЕУ.
Пројекат се реализује кроз три компоненте: усклађивање радног законодавства Републике Србије са правом Европске уније; унапређивање трипартитног социјалног дијалога на националном нивоу; унапређење трипартитног социјалног дијалога на нивоу локалних самоуправа и у АП Војводини.

У оквиру треће компоненте пројекта члановима Покрајинског и Градског социјално-економског савета експерти из Словачке, Јан Грамата и Галиа Терзиева, изложили су резултате и анализу стања на терену. Учесници састанка су се у даљој дискусији сложили у оцени да се трипартитни социјални дијалог у Војводини континуирано одвија више од дванаест година, да је комуникација између чланица на високом нивоу, али да је дијалог недовољно делотворан због централизације одлучивања на националном нивоу о свим битним питањима која утичу на услове рада послодаваца и положај запослених. Проблем у оснивању локалног социјално-економског савета у општинама и градовима је несхватање значаја социјалног дијалога од стране локалних самоуправа, непостојање репрезентативних послодавачких удружења и компликована процедура уписа локалних социјално-економских савета у Регистар.

У том смислу, словачки експерти су изнели да ће у оквиру пројекта предложити измене у законској регулативи, које се односе на поједностављење процедуре регистрације локалних савета и на утврђивање репрезентативности социјалних партнера на локалном нивоу, на увођење права на чланство јавних предузећа у удружењима послодаваца, на успостављање и унапређење комуникације социјалних савета на хоризонталном и вертикалном нивоу, на функционално повезивање свих институција које имају сличан делокруг рада као социјално-економски савети и, што је најзначајније, регулисање обавезе усаглашавања ставова социјалних партнера на Социјално-економском савету РС, као део обавезне законске процедуре доношења закона од виталног интереса за запослене и послодавце.

У наредним пројектним активностима најављене су радиоце у локалним социјално-економским саветима о моделима медијације и преговарања, у циљу подизања свести социјалних партнера о значају, могућностима и потреби за постајањем социјалног дијалога.


СТАРА ПАЗОВА, 10. октобар 2014. године

С А О П Ш Т Е Њ Е   З А   Ј А В Н О С Т

Социјално-економски Савет општине Стара Пазова. је 9. октобра 2014. године организовао Јавну трибину на тему: ,,Сива економија и рада на црно". Трибина је одржана на комплексу базена у Новој Пазови, у оквиру Регионалног сајма привреде.
Уводно обраћање и резултате коју су добијени након спроведене анкете међу запосленима и незапосленима на подручју општине Стара Пазова, учесницима је предочила Марина Љубинковић, председавајућа СЕС-а општине Стара Пазова.
Гости Јавне трибине били су : Драган Радовић - испред Уније послодаваца Србије, Раде Којић - испред Пореске управе Републике Србије, Горан Мацура - испред Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, Владан Танасић - испред Министарства за рад,запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Томислав Стајић - испред Савеза самосталних синдиката Војводине.

Наведени учесници су на тему ,,Сива економија и рад на црно,, одржали презентације са становишта институција из којих долазе и које представљају.
Јавној трибини присуствовали су и Чеданка Андрић, секретар Социјално-економског савета Републике Србије, Милина Тушјак, секретар Покрајинског Социјално-економског савета и представници Твининг пројекта ,,Унапређење социјалног дијалога у РС,, из Републике Словачке.
Након презентације, учесници Трибине покренули су дискусију о одређеним питањима које су упутили и добили одговарајуће одговоре од стране предавача.


Нови Сад, 28. јул 2014. године
ОДРЖАНА 11. СЕДНИЦА
ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

На 11. седници Покрајинског социјално – економског савета, одржаној 28. јула 2014. године на дневном реду су биле две теме: ставови социјалних партнера, чланица ПСЕС, о усвојеним законима у радно-социјалној сфери – Закону о изменама и допунама Закона о раду и Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању и иницијатива за доношење Закона о занатској делатности.

Поводом недавно усвојених измена Закона о раду и Закона о пензијском и инвалидском осигурању представници чланица ПСЕС изнели су ставове својих организација у вези са процедуром доношења и садржином ових закона, који несумњиво најдиректније утичу на положај свих послодаваца и запослених у Србији. Иако су ставови социјалних партнера о садржини закона различити, у погледу процедуре доношења сви су се сложили у оцени да није испоштована законска обавеза упућивања нацрта закона Социјално-економском савету Републике на мишљење, а није организована ни јавна расправа. На тај начин се показало да социјални дијалог на националном нивоу не функционише. Супротно томе, у Војводини се суштински трипартитни социјални дијалог негује, па Покрајински социјално-економски савет у континуитету и успешно ради већ више од десет година. Проблем је у томе што Војводина нема довољно надлежности, тако да су домети и резултати рада ПСЕС ограничени.

Образлажући ставове Уније послодаваца Војводине, Станко Крстин, председник, нагласио је да је ова организација, као и УПС у чијем је саставу, подржава измене закона, као први корак ка унапређењу пословног амбијента, те да Закон о раду треба да садржи само оквир, а конкретне услове треба директно да договорају послодавци и синдикати колективним уговорима.

У име Покрајинске владе и Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, Мирослав Васин, покрајински секретар, указао је на чињеницу да је приликом њихових доношења изостао дијалог социјалних партнера, а без њега као демократске тековине, долази до конфликата и сукоба између света рада и света капитала. Поставља се питање на који начин ће се дијалог обновити након оваквих потеза, а последице могу да буду веома озбиљне.

Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине демантовао је наводе да до сада важећи Закон о раду није спречио отпуштања радника, већ је драматично смањивање броја запослених резултат лоших, често криминалних приватизација. Истакао је да репрезентативни синдикати нису неодговорне, ретроградне организације које нису свесне неопходности реформи, али не прихватају да се оне ломе искључиво преко радника, обесправљених и слабо плаћених. Зато су у протесту који су репрезентативни синдикати организовали поводом начина доношења два закона од животног интереса за раднике симболички сахранили социјални дијалог у Србији.
Председник Покрајинског одбора УГС "Независност" Славко Влаисављевић информисао је ПСЕС да је УГС "Независност" због свих догађања око доношења закона донео одлуку о изласку из Социјално-економског савета РС, али и из свих локалних савета. Из тог разлога Покрајински одбор УГС "Независност" се привремено повлачи из Покрајинског социјално-економског савета, што не значи да он није радио добро. Напротив, ПСЕС функционише стално у складу са законом, али због недовољних надлежности Војводине није у могућности да значајније утиче на дефинисање положаја запослених и послодаваца, што се решава на националном нивоу.

На седници је подржана иницијатива за доношење Закона о занатској делатности, коју је упутио Социјално-економски савет града Новог Сада. Покрајински социјално-економски савет ће иницијативу, преко Покрајинског секретаријата за привреду доставити Влади АП Војводине. Од Покрајинске владе се очекује да ће ову иницијативу подржати и проследити је надлежном министарству Републике Србије. Славко Новаковић је у образложењу иницијативе истакао да се ради о реформском закону чијим доношењем би се ова делатност системски уредила, утицало би се на преусмеравање црне економије у легалне токове, била би решена многа егзистенцијална питања занатлија и омогућени услови за нова запошљавања. Радни текст закона је припремљен у надлежном Министарству, па је нејасно због чега се не упућује у процедуру доношења.

Видео снимак:

1/2.

2/2.


ОДРЖАН САСТАНАК КОЛЕГИЈУМА ПСЕС
У РЕАЛИЗАЦИЈИ ТВИНИНГ ПРОЈЕКТА

Дана 13. маја 2014. године одржана је седница Колегијума Покрајинског социјално-економског савета на којој су се социјални партнери срели са тимом експерата из Словачке, ангажованих на релаизацији твининг пројекта "Унапређење социјалног дијалога у Републици Србији". Твининг пројекат финансира Европска унија кроз средства ИПА 2012, а корисници су Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Социјално-економски савет Србије, Савез самосталних синдиката Србије, УГС "Независност", Унија послодаваца Србије, Покрајински социјално-економски савет и локални социјално-економски савети градова и општина.

Експерти из Словачке Јан Грамата, Михал Њемец, Галиа Терзиева и Валерија Кубалова, стални твининг саветник, истакли су да је главни циљ пројекта оснаживање социјалног дијалога како би он постао главни инструмент уређивања односа у Републици Србији у функцији економског развоја и ефикасније хармонизације прописа са стандардима Европске уније. Пројектне активности су подељене на три компоненте: усклађивање радног законодавства РС са директивама Европске уније, развој социјалног дијалога на националном нивоу и развој социјалног дијалога на локалном нивоу. Циљ треће компоненте пројекта је едукација социјалних патрнера и локалних власти за успостављање и развијање трипартитног социјалног дијалога на нивоу градова и општина, као и развој трипартитног социјалног дијалога на регионалном, односно покрајинском нивоу.

Чланови Колегијума Покрајинског социјално-економског савета информисали су словачке експерте о оснивању Покрајинског социјално-економског савета, о његовом саставу, делокругу и начину рада, као и о искуствима стеченим кроз деценију постојања. Сви присутни чланови Колегијума сложили су се у оцени да је трипартитни социјални дијалог у Покрајини на високом нивоу, али да није делотворан, јер се практично о свим најзначајнијим питањима социјално-економског развоја одлучује у институцијама на националном нивоу. У том смислу експертима су дали и конкретне предлоге за децентрализацију одрђених процедура у вези са оснивањем локалних социјално-економских савета.

На крају састанка констатовано је да ће Покрајински социјално-економски савет, у оквиру пројекта, остварити активно учешће у свим видовима едукације и да је веома заинтерсован за сваку врсту помоћи и сугестија словачких експерата за даљи развој ефективног трипартитног социјалног дијалога у Аутономној Покрајини Војводини.


НОВИ САД, 22. април 2014. године
ОДРЖАНА 10. СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

На 10. седници Покрајинског социјално - економског савета одржаној 22. априла, којом је председавао Станко Крстин, председавајући Савета, презентована су актуелна привредна кретања у Аутономној Покрајини Војводини крајем 2013. године и у јануару и фебруару 2014. године – материјал Привредне коморе Војводине. Презентујући актуелне податке, Ратко Филиповић, председник Привредне коморе Војводине, истакао је да
детаљна анализа привредних показатеља и параметара из претходне године треба да послужи као основ за подробније праћење стања у овој години.
Анализа из 2013. године, како је истакнуто, показује да је индустријска производња забележила раст у АП Војводини за 3,9 одсто, а у Републици за 5,5 одсто. Бруто друштвени производ бележи стопу ниског раста у Војводини, а стагнацију на нивоу државе. У погледу извоза АПВ има раст за 13,7 одсто, док је у Србији тај раст достигао цифру од 30 одсто. Читаве протекле године бележи се пад куповне моћи и промета робе на мало. У Војводини је то пад од 5,5 одсто, а у Републици 5,1 одсто. Номиналну зараду прати благи пораст, али је забележен пад реалних зарада.

Покрајински секретар за привреду, Мирослав Васин је истакао да су анализе Привредне коморе Војводине једини извор свеобухватних података у Војводини. При томе је нагласио да би анализа требало да садржи упоредни преглед са осталим регионима у Србији, како би се видело реално стање. Наиме, Београдски регион толико одскаче у односу на остале регионе и утиче на висину републичког просека да Војводина, која је по запослености на другом месту, пада испод републичког просека. Привредни показатељи за прва два месеца ове године показују да је Војводина лидер у извозу, што је разлог за оптимизам. "У погледу запошљавања подаци исказани новом анкетном методом одступају од званичних података Националне службе за запошљавање, стога морамо бити веома опрезни приликом тумачења истих. Познато је да је АП Војводима прошле године смањила број незапослених", навео је Васин и додао да ће за следећу седницу Савета бити припремљен детаљан извештај о реализацији мера из Програма за побољшање стања у привреди, предузетништву и занатству Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова.

На седници су усвојени: Извештај о раду Покрајинског социјално – економског савета за 2013. годину, Оријентациони план рада Покрајинског социјално – економског савета за 2014. годину, Извештај о материјално-финансијском пословању Покрајинског социјално – економског савета за 2013. годину, као и Финансијски план прихода и расхода Покрајинског социјално – економског савета за 2014 годину.

На крају седнице присутни су информисани о почетку реализације twining пројекта "Унапређење социјалног дијалога у Србији", у којем је један од учесника Покрајински социјално-економски савет. Пројекат, који је на националном нивоу, финасира се из приступних фондова ЕУ, а партнер на пројекту је Република Словачка. Пројекат под називом "Унапређење социјалног дијалога у Србији" састоји из три компоненте: радно законодавство – анализа и усклађивање са прописима ЕУ; социјални дијалог на националном нивоу и социјални дијалог на локалном нивоу. Циљ треће компоненте Пројекта је едукација за стицање вештина за ефективну изградњу локалног партнерства, односно развијање свести о значају делотворног социјалног дијалога. Поред Покрајинског социјално-економског савета учесници у Пројекату из Војводине су локални социјално-економски савети Новог Сада, Старе Пазове, Руме, Сомбора, Аде, Суботице и Зрењанина.

- Преузмите презентацију:
Актуелна привредна кретања у региону АП Војводине за 2013 годину и почетак 2014. године. Верзија Повер Поинта: 2003 и 2007.


НОВИ САД, 12. фебруар 2014. године
Одржана заједничка седница Покрајинског савета за запошљавање и Покрајинског социјално-економског савета и 9. седница Покрајинског социјално-економског савета

У Скупштини АП Војводине одржана је заједничка седница Покрајинског савета за запошљавање и Покрајинског социјално-економског савета, којом је председавао покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин. На седници је размотрен предлог Покрајинског акционог плана запошљавања у Аутономној Покрајини Војводини за 2014. годину и Извештај о раду Покрајинског секретаријата за привреду за 2013. годину.
Како је истакнуто, Покрајински акциони план запошљавања представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања на територији АП Војводине у овој години. Њиме се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују програми и мере које ће се реализовати у циљу одрживог повећања запослености. Приоритети ових мера су очување постојећих и подршка отварању нових радних места, веће улагање у људске ресурсе побољшањем образовања и обука и промовисање социјалне инклузије и једнаких могућности на тржишту рада.

Према подацима у Акционом плану, које је представио Небојша Кукић, директор Покрајинске службе за запошљавање, укупан број незапослених лица на евиденцији НСЗ у децембру 2013. године у АП Војводини је 199.770 лица, што је за 1.186 лица мање у односу на децембар претходне године. Укупан број запослених према подацима Републичког завода за статистику из октобра 2013. у Војводини је 612.516 лица, што представља повећање за 31.086 лица, односно 5,3 одсто више у односу на исти период у 2012. Акциони план садржи и упоредне податке неопходне за исказивање параметара који би могли утицати на побољшање политике запошљавања, попут старосне и образовне структуре незапослених, незапослености жена и слично.

"Да би започели реализацију политике запошљавања, морамо усвојити овај план и иницирати да и локалне самоуправе усвоје своје планове, како би се могло активно утицати на побољшање стања у овој сфери. Покрајински секретаријат за привреду ће и у овој години водити истоветну политику запошљавања и имамо намеру да и у 2014. запослимо око 4000 људи као што је то учињено претходне године, кроз мере самозапошљавања, отварања нових радних места и удруживањем средстава са локалним самоуправама. Са локалним механизмима суфинансирамо четири програма: стручну праксу (волонтерски статус), јавне радове, обуке у професионалним и радним вештинама и приправничке програме у приватном сектору", истакао је покрајински секретар Мирослав Васин.


Након дискусије о предлогу Акционог плана запошљавања, Покрајински савет за запошљавање и Покрајински социјално-економски савет дали су позитивно мишљење. Следећи корак је упућивање овог документа на седницу Владе АПВ наредне недеље када се очекује његово усвајање. Намера је да се по усвајању Плана о томе известе и локалне самоуправе како би се у наредном периоду приступило креирању конкурса за запошљавање и спровела реализација активних мера запошљавања.


Под другом тачком Заједничке седнице Мирослав Васин поднео је извештај о раду Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова у 2013. години. При томе је покрајински секретар изложио све релевантне чињенице о активностима у области привреде, туризма, запошљавања, родне равноправности, саобраћаја и социјалног дијалога. Васин је изнео и значајне параметре који се тичу економског положаја Војводине према најновијим подацима Завода за статистику Републике Србије објављеним 31. октобра 2013. године, из којих се види да је АП Војводина сврстана у развијене регионе у Републици. Такође, анализом свих спољнотрговинских показатеља, извоза, увоза, структуре, нивоа дефицита и друго, јасно је показано да Војводина има најповољнији положај у односу на остале регионе.


По окончању заједничке седнице, одржана је 9. седница Покрајинског социјално-економског савета, на којој је усвојена Одлука о додели средстава социјалним партнерима за 2014. годину. Реч је о финансијским средствима која су опредељена социјалним партнерима – чланицама Покрајинског социјално-економског савета - Савезу самосталних синдиката Војводине, Покрајинском одбору Уједињених гранских синдикатa "Независност" и Унији послодаваца Војводине, у сврху подизања укупних капацитета социјалних партнера за њихово учешће у трипартитном социјалном дијалогу на покрајинском нивоу и на нивоу локалних самоуправа, као и социјалног дијалога на нивоу привредних субјеката на територији Војводине.


Arhiva vesti:

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

 

 

ПЛАТФОРМУ ДЕЛОВАЊА
ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА И ПОБОЉШАЊУ ПОЛОЖАЈА ПОСЛОДАВАЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У АП ВОЈВОДИНИ,
преузмите у ПДФ формату: линк