Почетна страница

Најаве и вести

О нама

Документи

Локални СЕС

Прописи

Статистика

Фотогалерија

Линкови

Архива

Добро дошли на званичан сајт Покрајинског социјално - економског савета!

САОПШТЕЊЕ СА 17. СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
Нови Сад, 23. децембар 2019.

У понедељак, 23. децембра 2019. године у згради Скупштине АП Војводине, одржана је 17. седница Покрајинског социјално-економског савета, којом је председавао Милојица Живковић, председавајући ПСЕС и  председник Покрајинског одбора УГС „Независност“.
Према дневном реду седнице Савета, покрајинска сектретарка за финансије Смиљка Јовановић, поднела је Информацију о Покрајинској скупштинској одлуци о буџету за 2020. годину, која је усвојена на седници Скупштине АП Војводине, одржаној 20.12.2019. године. Истакла је да ће Буџет АП Војводине, који износи 77,3 милијарди динара, одржати висок ниво капиталних расхода, код којих је приоритет завршетак започетих пројеката и припрема пројектне документације за нови инвестициони циклус.

Кретање јавног дуга константно се смањује у односу на 2016. годину, док порески приходи Буџета имају тенденцију пораста, што осликава привредни раст. Најзначајнији инвестициони пројекти у 2020. години односе се на завршетак градње пословног објекта Радио телевизије Војводине, моста на Дунаву, адаптацију Народног позоришта у Суботици, израду пројектне документације за пругу Суботица  - Баја, заштиту и ревитализацију културног наслеђа Сремских  Карловаца, објекта Каменица 3 са ПЕТ центром, почетак реализације пројеката изградње и опремања аутоматизованог система одбране од града на подручју Радарског центра ”Фрушка гора” и др. Распоредом буџетских средстава у 2020. години обезбеђује се одржавање нивоа мера социјалне и демографске политике и виши ниво породичног смештаја и хранитељства, одржавање нивоа мера аграрне политике, повећање средстава за водопривредну делатност, унапређење здравственог система, повећање нивоа робних резерви, и др. Чланови ПСЕС-а су прихватили  поднету Информацију.
Љиљана Арнаут, потпредседница Секције жена Покрајинског одбора УГС Независност за Војводину, изнела је њихове предлоге и препоруке за подршку материнству и породици. Полазећи од значаја здраве породице у целокупном друштву, Секција жена указује на недостатке  и кршење у пракси правних аката, као и на друге негативне појаве, које резултирају  великим одливом становништва, белом кугом, незапосленошћу, падом образовања, здравствене заштите и др. Због тога, Секција жена ПО УГС „Независност“ предлаже да се обезбеде адекватне зараде за достојанствен живот, да се посебна пажња посвети побољшању положаја жена у руралним крајевима, положаја млађих жена у  доба материнства, као и старијих жена које су често мање продуктивне и болесне,  изједначавање зарада мушкараца и жена за исти посао, и др. Додатне мере за заштиту породице и материнства треба да буду усмерене на увођење дечијег додатка за свако дете, правично регулисање накнада за породиљско одсуство, смањење година за одлазак у пензију за друго и свако наредно дете, омогућавање женама да раде скраћено радно време до треће године живота детета,  итд. Констатовано је, такође, да реализација предложених мера, подразумева значајна финансијска улагања у породицу и будућност грађана, измене и допуне више прописа, као усаглашеност рада бројних институција система. Након тога Покрајински социјално-економски савет подржао је  предлоге мера Секције жена ПО УГС „Независност“, као и активности секција жена осталих социјалних партнера на унапређењу радно-правног, материјалног и социјалног положаја жена.
Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам Иван Ђоковић, истакао је да од почетка актуелног мандата овај секретаријат у свих својих 17 конкурса, има ставку додатног бодовања жена и женског предузетништва. Тако жене оснивачи, односно руководиоци привредних друштава добијају 15 до 20 додатних бодова, у зависности од конкретног конкурса, додатно су бодовани и самохрани родитељи, затим конкурсом се први пут стимулише иновативно женско предузетништво преко кога је ове године додељено 23 милиона динара. Ова средства су намењена за набавку машина и опреме за иновирање  производног процеса; за израду веб презентације и маркетинга на социјалним мрежама  за жене у производној и услужној делатности; за набавку рачунара и рачунарске опреме. До истека мандата планира се расписивање наредног конкурса за иновативно женско предузетништво. Такође,  конкурсима у области социјалног предузетништва субвенционишу се фирме које запошљавају, поред жена, и друге социјално угрожене и маргинализоване категорије, што ће се чинити и убудуће. Договорено је да социјални партнери, преко секција жена, информишу своје чланице о овим конкурсима, јер њихова информисаност није на високом нивоу.
У наставку седнице чланови Савета консензусом су  усвојили  Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана прихода и расхода за 2019. годину и Одлуку о измени Одлуке о додели средстава социјалним партнерима за 2019. годину, Финансијски план Савета за 2020. годину, као и одлуке о додели средстава социјалним партнерима у 2020. години.
На послетку, председавајући Милојица Живковић, информисао је чланове Савета о току припремама годишње Конференције Покрајинског социјално-економског савета, која је из техничких разлога померена за прву половину фебруара 2020. године. Конференција ће бити одржана под покравитељством Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и отвориће је потпредседник Покрајинске владе.
  
                                                                                  Стручна служба ПСЕС


Oдржана 16. седница Покрајинског социјално-економског савета
Нови Сад, 16. октобар 2019.

Дана 16. октобра 2019. године у Новом Саду, одржана је 16. седница Покрајинског социјално-економског савета, којом је председавао Милојица Живковић, председник Покрајинског одбора Уједињених гранских синдиката "Независност". 
Према усвојеном дневном реду 16. седнице, чланови Савета су донели Одлуку о организовању, четврте по реду, годишње Конференције Покрајинског социјално-економског савета у мандатном периоду 2016-2020. године, чије се одржавање планира за прву половину децембра.

Уводном темом Конференције биће дата кратка ретроспектива учињеног у претходне три године на плану побољшања привредног амбијента, унапређења материјалног и социјалног положаја запослених и стања трипартитног социјалног дијалога на нивоу локалних самоуправа на територији АП Војводине, полазећи од закључака претходе три конференцијe и Платформе деловања ПСЕС-а у овом мандату. Централна тема Конференције носи назив "Утицаји и последице дигитализације на тржиште рада". Циљ разматрања овог питања је да се са становишта социјалних партнера што свестраније сагледају утицај и последице дигитализације економије на тржиште рада, посебно на статус и положај запослених, али и на укупну привреду и да се, на основу очекиваних последица, иницира благовремено предузимање свих неопходних мера како би транзиција протекла што безболније како за запослене, тако и за предузетнике и друштво у целини.

Због актуелности и значаја тема, на Конференцију ће, поред представника социјалних партнера и других релевантних покрајинских институција, бити позвани градоначелници и председници општина у АП Војводини, представници Привредне коморе Војводине, Покрајинске и Националне службе за запошљавање, чланови активних социјално-економских савета градова и општина у АП Војводини, представници ресорних министарстава Републике Србије и други експерти и званице.  
Информишући присутне о свом присуству на 91. и 92. седници Социјално-економског савета Републике Србије, председавајући Живковић са задовољством је констатовао да се доследно реализује закључак са заједничке седнице два СЕС-а с краја прошле године о редовном позивању председавајућег Покрајинског социјално-економског савета на све седнице Социјално-економског савета Републике.  

Маријана Четојевић, помоћник покрајинског секретара за привреду и туризам на крају седнице информисала је присутне о реализацији конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама за финансирање развоја и деловања социјално-економских савета у градовима и општинама на територији АП Војводине. Конкурс ове врсте расписан је први пут, не само у АП Војводини већ и на територији целе Србије, са циљем да се унапреди трипартитни социјални дијалог на нивоу локалних самоуправа. Податак да је од 45 градова и општина у АП Војводини свега пет конкурисало и добило средства за ове намене (Суботица, Стара Пазова, Инђија, Рума и Кикинда) отворио је расправу о разлозима овако незадовољавајућег стања. Због тога је договорено да се једна од наредних седница посвети свеобухватном сагледавању стања и проблема у оснивању локалних социјално-економских савета  и доношењу конкретног плана активности Покрајинског социјално-економског савета и социјалних партнера, његових чланица, како би трипартизам на локалном нивоу био подигнут на значајно виши ниво. 
  
                                                                                  Стручна служба ПСЕС


Одржана 15. седница Покрајинског социјално – економског савета
Нови Сад , 5. јун 2019. године

На 15. седници Покрајинског социјално – економског савета одржаној 5. јуна 2019. године Милојица Живковић, председник Покрајинског одбора УГС "Независност" изабран је за председавајућег ПСЕС-а у наредном једногодишњем мандату, наследивши на овој функцији Ивана Ђоковића, потпредседника Покрајинске владе.
Бојана Миљуш, заменик генералног секретара Привредне коморе Војводине презентовала је Савету Информацију о привредним кретањима у АП Војводини за јануар – март 2019. године, са кратким прегледом доступних  података и за април текуће године. У првом кварталу 2019. године привредна активност у Републици Србији је одржала растући тренд. БДП бележи раст 2,3% у односу на први квартал претходне године. Услови привређивања су стабилни, смањен је јавни дуг, инфлација је ниска и стабилна, валутни курс се одржава на стабилном нивоу. Ниво индустријске производње у Републици Србији и Региону Војводине, посматрано међугодишње у првом кварталу 2019. године је нижи за 1,9%, односно 1,2%, до чега је довео највише пад физичког обима сектора прерађивачке индустрије, тачније смањење обима производње деривата нафте, хемијских и металних производа, затим сектора рударства и енергетског сектора. Спољнотрговинска робна размена војвођанског региона је већа за 10,2% у односу на први квартал 2018. године. Број евидентираних туристичких долазака у АПВ у односу на први квартал 2018. године  је већи за 2,8% и износи 90.882, а број ноћења већи је за 4,2% и износи 230.736. Просечна нето зарада у Региону Војводине у првом кварталу ове године износила је 50.560 динара, а на нивоу Републике 53.739. Стање на тржишту рада је побољшано. Број активно незапослених лица у АПВ износи 118.346 и у односу на март прошле године нижи је за 13.320 лица, односно 11,1%. У првом кварталу ове године  у Региону Војводине регистровано је укупно 545.956 запослених лица, односно без регистрованих индивидуалних пољопривредника 524.933 лица. У односу на први квартал прошле године у Региону Војводине број запослених повећан за 2,0%. Извештај о спровођењу акционог плана за спровођење националног програма за сузбијање сиве економије за 2018. годину бележи резултате који су превазишли очекивања. Остварен је фискални суфицит који је на крају године износио 0,6% БДП-а, општи дуг државе је смањен на 53,6%, а последња анализа о обиму сиве економије у Србији коју је спровео НАЛЕД, показала је смањење нивоа сиве економије у последњих пет година међу регистрованим фирмама са 21,2 на 15,4%  БДП-а.  Бојана Миљуш информисала је присутне да је Удружење пољопривреде при ПКВ сачинило  опсежну студију анализе примарне пољопривредне производње у 2018. години  са компаративним подацима од 2014-2018. године, коју заинтересовани чланови Савета могу да добију у Удружењу.  Након презентације Покрајински социјално-економски савет позитивно је оценио вишегодишњу сарадњу са Привредном комором Војводине.
На предлог Уније послодаваца Војводине Покрајински социјално-економски савет размотрио је проблем привредника услед високих финансијских трошкова израде процене ризика од катастрофа и плана заштите, у складу са новим  Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама. Сви социјални партнери сложили су се у оцени да су мере предвиђене Законом оправдане и у функцији смањења ризика од катастрофа, али да је неопходно изнаћи одговарајућа решења за смањење трошкова у реализацији законских обавеза привредника. Закључак са седнице биће упућен Социјално-економском савету Републике, с обзиром на то да се ради о проблему који је заједнички за све привреднике у Србији.
На седници је размотрена и поновљена иницијатива Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Војводине за измену Закона о буџетском систему и Закона о привременом уређивању основица за обрачун плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, у смислу изузимања њихове примене на јавна комунална предузећа, односно јавна предузећа којима је оснивач јединица локалне самоуправе.
Констатовано је да се проблеми комуналне привреде не односе само на зараде које се годинама смањују и сада нпр. у Новом Саду чак око 84% запослених комуналаца прима зараду на нивоу и или око минималне, већ и на све неповољнију структуру запослених, константан одлив радне снаге и неадекватну техничко-технолошку опремљеност који све више утичу на квалитет комуналних услуга. Због наведеног, проблеми комуналне привреде далеко превазилазе ниво синдиката и Покрајинског социјално-економског савета, а укупан статус јавно комуналних предузећа на локалном нивоу мора да се решава системски на нивоу државе. Након исцрпне расправе поновљена иницитатива је консензусом подржана, а усвојен је предлог да предлагачи иницијативе, уз логистичку и стручну подршку експерата из Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, сачине свеобухватну анализу, превасходно спровођењем анкете, која ће обухватити релевантне показатеље положаја предузећа комунулне привреде у АПВ (број и тип ЈКП, социјалну, старосну, полну и образовну структуру запослених, радно-правни статус запослених и радно ангажованих по другим основама, број запослених који су због незадовљства својим радним и економским положајем напустили предузеће у последње три године, пројекцију будућег кретања радне снаге, евентуалне дефиците и суфиците у људским и техничко-технолошким ресурсима и др.), затим могуће последице присутних проблема на одрживост пословања, уз посебан осврт на квалитет пружања комуналних услуга.   
Анализа ће бити размотрена на једној од наредних седница ПСЕС-а, и са усвојеним предлозима, утемељеним на јасним аргументима, биће упућена Покрајинској влади, Социјално-економском савету Републике и надлежним државним органима.  Поред тога, планира се и одржавање ширег тематског скупа о положају и статусу јавно-комуналних предузећа.
По закључку са прошле седнице ПСЕС-а, у вези са проблемом аплицирања удружења послодаваца, синдиката и општих удружења послодаваца на конкурсе, где се као један од услова тражи решење о регистрацији у АПР-у, Стучна служба Уније послодаваца Војводине сачинила је преглед правних субјеката, везаних за социјални дијалог, чија  регистрација се врши код других органа. Синдикати и удружења послодаваца региструју се при Министарству рада, у складу са Законом о раду, а општа удружења предузетника у Привредној комори Србије, по Закону о привредним коморама. Зато је са седнице поновљен апел свим институцијама (домаћим, међународним и иностраним) да у конкурсима на које могу да се пријаве учесници у социјалном дијалогу користе формулацију "да је организација регистрована у складу са законом којим се уређује упис у регистар привредних субјеката, односно другим законом на основу кога се врши упис организације у регистар код надлежног органа".
Са седнице је упућена и иницијатива Социјално-економском савету Републике за допуну Пословника о раду којом ће се дефинисати позивање  представника Покрајинског социјално-економског савета на седнице Републичког СЕС-а, како је договорено на заједничкој седници одржаној 10. децембра прошле године.
На крају седнице Горан Милић изнео је своју идеју да се у оквиру увођења дуалног образовања предвиди један час у полугодишту на коме би ученици били упознати са основним правима из радног односа, односно правом на синдикално организовање ради заштите тих права и најавио да ће ову тему делегирати на наредну седницу ПСЕС-а.

Стручна служба ПСЕС


Стара Пазова, 23. април 2019. године
ОДРЖАНА СЕДНИЦА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
СТАРЕ ПАЗОВЕ

У Старој Пазови је дана 23. априла 2019. године одржана 31. седница Социјално-економског савета општине Стара Пазова.

Под првом тачком Дневног реда извршена је верификација мандата новоизабраним члановима СЕС-а за наредни четверогодишњи мандат. Испред Савеза самосталних синдиката за општину Стара Пазова верификовани су мандати и чланови: Јованка Грујичић, Раде Ерцег и Драго Кукољ, а испред Уније послодаваца Србије-послодавци Старе Пазове: Бошко Совиљ, Јово Бијелић и Владимир Ћулаја.

Савет је разматрао и усвојио Записнике са одржаних 28.29 и 30 седнице Савета.

Разматрана је Информација о објављеном Јавном конкурсу Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних Социјално-економских савета. Усвојен је предлог да се упути допис општини Стара Пазова - Оделењу за привреду, и предложи да општина Стара Пазова учествује и изврши пријаву на наведени Конкурс, и предложен је начин и висина за подношење захтева у складу са Конкурсом.

На седници је СЕС-у предочена Информација од стране Ерцег Раде, председника ССС о току мирног решавања колективног радног спора између локалне самоуправе и ССС, и том приликом је истакнуто да се очекује реализација договора постигнутог мирним путем и социјалним дијалогом,уз суделовање арбитара одређених од стране Републичке Агенције за мирно решавање радних спорова.

Савет је разматрао и усвојио Извештај о раду Радне групе СЕС-а за борбу против сиве економије и рада на црно у 2018. години и Акциони План рада за 2019. годину.

Усвојен је предлог Савеза самосталних синдиката, за достављање предлога Ребаланса буџета општине Стара Пазова за 2019. годину на размарање и давање мишљења на седници СЕС, као и предлог да се по усвајању у Народној Скупштини РС, предложеног и на Влади РС усвојеног Закона о допуни Закона о буџетском систему РС, исти примени исплатом увећаних зарада запосленима у предшколским установама ,,Полетарац,, и ,,Радост,, у складу са Законом.

Разматрана је Информација ССС у вези Јавног позива за доделу бесповратних средстава за финасирање мера популационе политике. Став о овом питању ће усвојити Колегијум Савета и писаним путем доставити општини.


НОВИ САД,  27. 3. 2019. ГОДИНЕ
ОДРЖАНА 14. СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

У среду, 27. марта 2019. године, у Скупштини АП Војводине, одржана је 14. седница Покрајинског социјално-економског савета. Седницом је председавао Иван Ђоковић, председавајући Савета, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам.
Станко Крстин, председник Уније послодаваца Војводине презентовао је Извештај УПВ о активностима Канцеларије за предузетништво у 2018. години, која је формирана са циљем пружања правно-техничке и саветодавне помоћи предузетницима на територији АП Војводине, а чији рад се, уз подршку Покрајинске владе, финасира преко Покрајинског социјално-економског савета, Поред сарадње са бројним привредним и образовним институцијама, медијских наступа, учешћа на бројним домаћим и међународним пројектима и одржавања едукативних радионица, активности Канцеларије за предузетништво у 2018. години биле су усмерене и на подстицање: женског предузетништва, еколошки одрживог пословањa, помоћи при запошљавању лица са посебним потребама, оснивања удружења послодаваца на локалном нивоу и др. Извештај о раду Канцеларије за предузетништво у 2018. години усвојен је консензусом, уз оцену да у наредном периоду треба даље јачати укупне капацитете Уније послодаваца Војводине, како би одговорила свим захтевима и потребама привредника на територији Војводине.
Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, упознао је чланове Савета са садржајем Покрајинског акционог плана запошљавања за 2019. годину, који је усвојила Покрајинска влада, а који је припремио Покрајински секретаријат за привреду и туризам у сарадњи са Покрајинском службом за запошљавање и уз учешће социјалних партнера и других релевантних институција. За реализацију Акционог плана запошљавања у 2019. години у Буџету АП Војводине обезбеђено је укупно 88 милиона и 800 хиљада динара, и то 30 милона за самозапошљавање, 48 милиона за запошљавање незапослених лица и 10 милиона и 800 хиљада динара за јавне радове. Акценат у самозапошљавању у 2019. години дат је на високообразовану категорију кадрова, са стеченом лиценцом за обављање одређене делатности (адвокати, лекари, инжењери, архитекте и др) где се додељују бесповратна средства у висини од 512.000 динара. По 325.000 динара, предвиђено је за самозапошљавање започињањем самосталне делатности за занатске радње, трговине, производне делатности. За новоотворено радно место код послодавца биће пружена подршка у износу од 187.500 динара. Конкурсним условима, чије расписивање ускоро следи, биће нарочито стимулисане угрожене и осетљиве групе становништва, као и млађи људи са миграционом тенденцијом, како би остали у земљи и ту развијали своју делатност.
У наставку седнице, Иван Ђоковић је представио је мере за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама на територији АП Војводине за финансирање или суфинансирање оснивања и унапређења рада локалних социјално-економских савета, које Покрајински секретаријат за привреду и туризам планира да реализује у 2019. години. Средства која ће путем јавног конкурса бити додељена локалним самоуправама на територији АП Војводине намењена су за финансирање годишње бруто зараде секретара локалног социјално-економског савета, односно лица које ће обављати стручно-административне и техничке послове у савету, као и за покриће трошкова текућег пословања савета (режијски трошкови, трошкови закупа пословног простора, канцеларијски и потрошни материјал, израда интернет странице и сл.). По објављивању Конкурса, покрајински секретар за привреду и туризам Иван Ђоковић, одржаће састанак са градоначелницима и председницима општина на територији АП Војводине, са циљем упознавања о значају и улози трипартитног социјалног дијалога на локалном нивоу, о делокругу рада и поступку оснивања социјално-економских савета у градовима и општинама, као и са условима конкурса и потребном конкурсном документацијом.
На основу договора постигнутог на заједничкој седници Републичког и Покрајинског социјално-економског савета, одржаној 14. децембра 2018. године, на сваку седницу Социјално-економског савета Републике позива се председавајући ПСЕС-а, као гост. Циљ присуства представника ПСЕС-а на седницама СЕС Републике је успостављање ефикасније међусобне информисаности о раду два савета и унапређење сарадње. Сходно договору, Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине укратко је информисао присутне о свом учешћу у раду 86. седнице Социјално-економског савета РС, Иван Ђоковић, покрајински секретар за привреду и туризам о присуству на 87. седници, а Милојица Живковић, председник Покрајинског одбора УГС „Независност“ о присуству на 88. седници СЕС-а Републике. На основу добијених информација Покрајински социјално-економски савет оценио је да је рад Социјално економског савета РС на веома високом нивоу, како по динамици рада, присуству чланова седницама, тако и по реализацији питања из делокруга рада, посебно у вези са давањем мишљења на нацрте закона, подзаконске акте, стратегије, програме и друге документе из надлежности Владе и Скупштине Републике Србије.
Након разматрања Извештаја о присуству чланова и заменика чланова на седницама ПСЕС у 2018. години, закључено је да Покрајинска влада, односно надлежни покрајински секретаријати, нацрте, односно предлоге одлука по питањима везаним за материјални и социјални положај запослених, послодаваца и укупног грађанства, пре доношења, треба да упуте Покрајинском социјално-економском савету ради разматрања и заузимања ставова, како је предвиђено законом и споразумом о оснивању ПСЕС-а. Такође, за ефикаснији и делотворнији рад ПСЕС-а врло је значајно да седницама присуствују покрајински секретари, који ће образлагати предложене одлуке, мере и решења из својих надлежности и са социјалним партнерима водити суштински трипартитни социјални дијалог, до постизања консензуса.
Станко Крстин изнео је проблем услова конкурса за пројекте на које могу да аплицирају удружења послодаваца и синдикати, али и неке друге организације цивилног друштва. Наиме, као један од конкурсних услова захтева се њихов упис у регистар при Агенцији за привредне регистре. То је немогуће обезбедити јер се упис ових организација врши у регистре при Министарству рада, односно код других надлежних органа, у складу са законом. Због тога се пријаве на конкурсе одбацују и остаје се без средстава. Зато је са седнице упућен апел свим институцијама (домаћим, међународним и иностраним) које расписују конкурсе на које могу да аплицирају удружења послодаваца, синдикати и друге организације цивилног друштва да користе формулацију „да је организација регистрована у складу са законом којим се уређује упис у регистар привредних субјеката или другим законом на основу кога извршен врши упис организације у регистар код надлежног органа“.
На седници су консензусом усвојени Оријентациони план рада ПСЕС-а за 2019. гиодину, Извештај о раду ПСЕС за 2018. годину и Извештај о материјално - финансијском пословању Савета за 2018. годину.

Служба ПСЕС


Инђија, 14. јануар 2019. године
ОДРЖАНА СЕДНИЦА СЕС СТАРА ПАЗОВА


У Старој Пазови је дана  28. Фебруара  2019. године одржана 29. седница Социјално-економског савета општине Стара Пазова.
Седница је одржана у великој сали Беле зграде са почетком у 12,00 часова, када је одржана и седница Привредног савета општине Стара Пазова.
На седници  је извршена презентација и промоција Јавних позива и активних мера политике запошљавања садржаних у Националном Акционом плану запошљавања за 2019. годину, коју су презентовали представници Националне службе за запошљавање  и Покрајинске службе за запошљавање АП Војводине.
Испред општине Стара Пазова и Локалног савета за запошљавање општине Стара Пазова извршена је презентација и промоција програма и мера активне политике запошљавања саджаних у Локалном акционом плану запошљавања општине Стара Пазова за 2019. годину.
Будући да је у раду СЕС-а општине Стара Пазова за 2019. годину планирано разматрање питања запошљавања на локалном нивоу, то су овом приликом чланови СЕС-а имали могућност да учествују  и  буду информисани о стању незапослености на локалном тржишту рада и мерама које су предвиђене и реализују се у циљу смањења незапослености и повећања запослености предвиђеним мерама активне политике запошљавања на републичком и локалном нивоу.

Секретар СЕС-а: Миленко Вучиновић с.р. 

Председавајући СЕС-а: Раде Ерцег с.р.


Инђија, 14. јануар 2019. године
ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА


Након закључивања Споразума о оснивању Социјално-економског савета Општине Инђија 12. октобра 2018. године и уписа овог савета у Регистар, 14. јануара 2019. године оджана је прва, конститутивна седница Социјално-економског савета општине Инђија.
За председавајућег Социјално - економског савета изабаран је Владимир Гак - председник општине Инђија, а за заменика председавајућег изабран је Драган Крзнарић - председник Савеза самосталних синдиката општине Инђија.
Такође, усвојон је и Пословник о раду Социјално - економског савета општине Инђија.

Чланови Социјално - еконосмког савета општине Инђија су:
- Владимир Гак - Општина Инђија,
- Александар Банић - Општина Инђија,
- Милан Радуљица - Општина Инђија,
- Здравко Мрђа - Унија послодаваца Србије - Послодавци Инђије,
- Бранислав Радуљица - Унија послодаваца Србије - Послодавци Инђије,
- Миљан Томаш - Унија послодаваца Србије - Послодавци Инђије,
- Драган Крзнарић - Савез самосталних синдиката општине Инђија,
- Далиборка Гогић - Савез самосталних синдиката општине Инђија,
- Борислав Стојановић - Савез самосталних синдиката општине Инђија.Arhiva vesti:

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

 

 

- ПЛАТФОРМУ ДЕЛОВАЊА
ПОКРАЈИНСКОГ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА И ПОБОЉШАЊУ ПОЛОЖАЈА ПОСЛОДАВАЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У АП ВОЈВОДИНИ,
можете преузети у ПДФ формату: линк

 

- Приручник за оснивање и рад локалних СЕС, можете преузети
у ПДФ формату: линк